Villkor

Allmänna användarvillkor - Video player 

Dessa allmänna användarvillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för användningen av Polestars in-car videoapplikation (”Applikationen”). För att kunna använda Applikationen måste du acceptera dessa Allmänna Villkor. Genom att fortsätta använda Applikationen bekräftar du att du har läst de Allmänna Villkoren och samtycker till att använda Applikationen i enlighet med vad som anges här. De Allmänna Villkoren gäller mellan dig som användare av Applikationen och Polestar Performance AB (reg. nr. 556653-3096) (“Polestar”, “vi”, “oss”, “vår”).

1.    Allmänt

1.1    Applikationen har utvecklats av oss och kan användas av dig för att få tillgång till och titta på videoinnehåll online under tiden din bil är parkerad, samt lyssna på sådant innehåll när du kör. Applikationen kan endast användas i instrumentpanelen på Polestars bilar och är inte tillgänglig för användning i andra enheter. Tjänsterna, inklusive videoinnehåll, som tillgängliggörs via Applikationen tillhandahålls av Polestar och/eller av tredje part (”Tjänsterna”). Sådana tredje parter som tillhandahåller Tjänster kallas i dessa Allmänna Villkor för ”Medialeverantörer”. Tjänster som tillhandahålls av Polestar kallas för ”Polestar-tjänster” och Tjänster som tillhandahålls av Medialeverantörerna kallas för ”Medialeverantörstjänster”. 

1.2    För att använda Applikationen och Tjänsterna i enlighet med dessa Allmänna Villkor måste du (i) vara minst arton (18) år gammal (eller tillämplig myndighetsålder i din jurisdiktion), (ii) vara behörig att ingå bindande avtal och (iii) inte vara förhindrad att använda Applikationen eller Tjänsterna enligt tillämplig lag. 

1.3    De Allmänna Villkoren träder ikraft efter ditt godkännande och förblir gällande fram till och med att de sägs upp av dig eller av oss i enlighet med de Allmänna Villkoren. Du har alltid rätt att ångra dig och återta godkännandet av de Allmänna Villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till mailadressen nedan, eller genom att använda standardblanketten för ångerrätt som finns tillgänglig på https://legal.polestar.cn/se/terms-and-conditions

1.4    Vi agerar alltid i enlighet med vår uppförandekod. Vår uppförandekod finns tillgänglig på https://legal.polestar.cn/se/ethics/.

1.5    Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor utan föregående meddelande genom att publicera en uppdaterad version av dessa Allmänna Villkor på https://legal.polestar.cn/se/terms-and-conditions eller genom att uppdatera Applikationen för att införliva nya allmänna villkor. Genom att använda Applikationen och Tjänsterna eller genom att fortsätta använda Applikationen och Tjänsterna efter en uppdatering av de Allmänna Villkoren, bekräftar du att du förstår och accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren. Om du inte accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren har du rätt att omedelbart säga upp dessa Allmänna Villkor och upphöra med din användning av Applikationen och Tjänsterna. 

2.    Avgifter och betalning 

Tills vidare kommer vi att tillhandahålla Applikationen och Polestar-tjänsterna gratis. Medialeverantörstjänster kan dock bli föremål för en avgift i enlighet med sådan Medialeverantörs villkor. 

3.    Din användning av applikationen och tjänsterna

3.1    Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor ger vi dig en royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensbar, personlig, begränsad och återkallelig rätt att använda Applikationen och Polestar-tjänsterna under avtalstiden för de Allmänna Villkoren och på de villkor som anges häri. Vi förbehåller oss rätten att när som helst enligt vårt godtycke återkalla denna rättighet. 

3.2    Utöver villkoren för användningen av Tjänsterna som anges i detta avsnitt 3, vänligen notera att villkoren för användning av Medialeverantörstjänster beskrivs vidare i avsnitt 7 nedan. 

3.3  Du samtycker till att inte använda Applikationen och/eller någon av Tjänsterna

  • på ett olagligt sätt, för något olagligt eller kriminellt syfte, på sätt som är oförenligt med dessa Allmänna Villkor eller på sätt som orsakar skadar eller besvär för tredje part (inklusive Medialeverantörerna);
  • på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller regleringar, inklusive men inte begränsat till lagar om immateriella rättigheter eller trafikregler;
  • på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare, begränsa eller hindra andra användare från att använda Applikationen och/eller Tjänsterna (inklusive genom dataintrång i eller förstörelse av Applikationen), eller;
  • på ett sätt som resulterar i att Applikationen och/eller Tjänsterna skadas, inaktiveras eller på annat sätt försämras och att virus, internetmaskar, spionprogram, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller program som kan skada funktionen introduceras i Applikationen eller Tjänsterna.

3.4    Utöver alla andra användarbegränsningar i dessa Allmänna Villkor och förutom vad som uttryckligen tillåts enligt de Allmänna Villkoren, ska du inte:

  • kopiera, mångfaldiga, återpublicera, återanvända, ladda upp, posta, skicka eller distribuera innehåll som presenteras eller tillhandahålls av Applikationen och/eller Tjänsterna, inklusive men utan begräsning till offentliga eller kommersiella ändamål;
  • hyra ut, leasa, vidarelicensiera, låna ut, distribuera, sälja/återförsälja eller exploatera Applikationen och/eller Tjänsterna (inklusive källkod); eller
  • (i) göra ändringar i eller modifieringar av hela eller någon del av Applikationen, eller (ii) demontera, dekompilera, omvandla eller skapa bearbetade verk baserade på hela eller någon del av Applikationen och/eller Tjänsterna.  

4.    Immateriella rättigheter 

4.1    Vi förbehåller oss alla rättigheter i och till Applikationen, Polestar-tjänsterna samt alla varumärken och logotyper som används i samband med Applikationen och Polestar-tjänsterna, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. Följaktligen ska inget i dessa Allmänna Villkor tolkas som en överföring av immateriella rättigheter (i) i och till Applikationen och/eller Polestar-tjänsterna eller (ii) som på annat sätt innehas eller kontrolleras av oss eller våra dotterbolag, förutom avseende den begränsade rätten att använda sådana immateriella rättigheter som uttryckligen anges häri. 

4.2    Varje Medialeverantör förbehåller sig samtliga rättigheter i relevanta Medieleverantörstjänster och varumärken som tillhandahålls av sådan Medialeverantör. Det finns inget i dessa Allmänna Villkor som utgör en överföring, överlåtelse eller ett beviljande av äganderätt till sådana immateriella rättigheter. 

5.    Användardata

5.1    När du använder Applikationen eller Tjänsterna kan du göra information och data om din användning tillgänglig för oss (”Användardata”). 

5.2    Vi gör inte anspråk på äganderätt till denna Användardata och det finns inget i dessa Allmänna Villkor som begränsar dina rättigheter som du kan ha för att använda sådan Användardata. Genom att göra Användardatan tillgänglig när du använder Applikationen eller Tjänsterna ger du oss en icke-exklusiv, överlåtbar, evig, vidarelicensbar, världsomfattande, royaltyfri licens att använda, kopiera, modifiera och distribuera sådan Användardata för (i) drift och tillhandahållande av Applikationen och/eller Tjänsterna, (ii) våra affärsutvecklingsändamål och (iii) statistiska ändamål. 

5.3    Vi kan även överföra Användardata som du gjort tillgänglig för oss till tredje part, såsom Medialeverantörer. Sådan Användardata kommer dock alltid överföras på aggregerad nivå och anonymiseras. 

5.4    I den utsträckning Användardata innehåller personuppgifter är behandlingen av sådan information beskriven i vårt Integritetsmeddelande.

6.    Friskrivning och garantier

6.1    Härmed bekräftar och godkänner du uttryckligen att Applikationen och/eller Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick, utan garantier av något slag. Vi avsäger oss härmed samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för tillfredsställande kvalitet, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte och intrång i tredje parts rättigheter. 

6.2    Polestar strävar efter att se till att Applikationen och/eller Tjänsterna kommer vara tillgängliga, åtkomliga och pålitliga samt att Applikationen och/eller Tjänsterna tillhandahåller tillräckligt skydd för din integritet. Vi ska dock inte hållas ansvariga om Applikationen och/eller Tjänsterna skulle vara otillgängliga, oåtkomliga eller avbrytas och du kommer inte ha rätt till någon form av kompensation för s.k. nedtid för Applikationen och/eller Tjänsterna eller för säkerhets- eller integritetsintrång eller annat intrång som kan inträffa i Applikationen eller Tjänsterna. Dessutom förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra, uppdatera, uppgradera och/eller stänga av, tillfälligt eller permanent, Applikationen eller Tjänsterna (eller någon del därav). du bekräftar och samtycker till att vi kan stänga av din tillgång till Applikationen eller Tjänsterna om vi, efter eget gottfinnande, behöver göra sådana uppdateringar. 

6.3    I den utsträckning det inte är förbjudet enligt lag, ansvarar vi inte under några omständigheter för direkta skador, indirekta skador, följdskador, ideella skador, särskilda skador eller tillfälliga skador (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av data, personskada, information eller för verksamhetsavbrott) som härrör från eller har samband med användningen av, eller oförmågan att använda, Applikationen och/eller Tjänsterna, eller på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor. Utöver de villkor som anges häri är vi under inga omständigheter ansvariga för eventuella fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra defekter i Applikationen och/eller Tjänsterna. 

7.    Medialeverantörstjänster   

7.1    Applikationen innehåller länkar till Medialeverantörers webbplatser eller andra applikationer som du kommer att behöva för att få tillgång till och använda dig av Medialeverantörstjänsterna. Tjänster och webbplatser som tillhandahålls av Medialeverantörer är utom vår kontroll och du accepterar uttryckligen att vi inte är ansvariga för, stödjer eller övervakar Medialeverantörernas innehåll eller integritetspolicys (om sådana finns). Allmänna villkor, användarvillkor och integritetspolicys för dessa Medialeverantörer gäller för din användning av sådana Medialeverantörstjänster och du inser att du kan behöva acceptera sådana villkor för att kunna använda sådana tjänster. Vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust eller skada som du orsakats till följd av åtkomsten och användningen av Medialeverantörstjänster. 

7.2    Du inser att Medialeverantörstjänster kan variera beroende på Polestar-bilmodell, individuell utrustning och modellår, bilens geografiska läge, var Polestar-bilen är registrerad, var den såldes och var den används. Beroende på var din bil befinner sig, kan en Tjänst som tillhandahålls av en Medialeverantör vara eller inte vara tillgänglig. 

7.3    Vi friskriver oss från allt ansvar för Tjänster som tillhandahålls av Medialeverantörer i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Du förstår att vår roll i förhållande till Medialeverantörerna enbart är att tillgängliggöra Medialeverantörstjänster till dig och du bekräftar uttryckligen att vi inte har något ansvar för Medialeverantörstjänsterna. 

8.    Upphörande av avtalet

8.1    Du har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor, vilket innebär att de Allmänna Villkoren inte längre gäller. 

8.2    Vi har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan utan föregående meddelande, utan att det innebär något som helst ansvar för oss.

8.3    Efter uppsägning har du inte längre tillgång till eller rätt att använda Applikationen eller Tjänsterna. 

9.    Tillämplig lag och tvistelösning  

9.1    De Allmänna Villkoren regleras av svensk lag, utan tillämpning av dess principer om lagkonflikter. Oaktat detta ska alla tvingande bestämmelser under ditt hemlands lag, som skulle tillämpats om dessa Allmänna Villkor reglerades av sådan lag, fortfarande tillämpas. 

9.2    Vid varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor eller överträdelse, upphörande eller ogiltighet därav har svensk domstol exklusiv jurisdiktion. Oaktat detta kan du även ha rätt att väcka talan mot Polestar vid domstol i ditt hemland enligt gällande lag.

9.3    Om en tvist inte kan lösas med Polestar, kan du kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden, mer information om ARN hittar du på www.arn.se).  

9.4    Du har också rätt att väcka eventuella tvister via den europeiska tvistlösningsplattformen online som kan nås genom att klicka på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

10.    Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående Applikationen eller Tjänsterna vänligen kontakta oss genom att använda nedanstående kontaktinformation: 
Polestar Performance AB, reg. no. 556653-3096
Adress: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG
www.polestar.cn/polestar-support/

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: