Integritet

Integritetsmeddelande – Värvningsprogram

1. Introduktion

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du deltar i värvningsprogrammet.

2. Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive UK Limited, en brittisk juridisk person med organisationsnummer 11926357 med adress Li Close, Ansty Park Ansty, Coventry CV7 9RF, United Kingdom, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska lösningarna för denna behandling, och både Polestar Performance AB och Polestar Automotive UK Limited är leverantörer av tjänster.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller och som vi annars samlar in när du deltar i värvningsprogrammet ("Programmet”), antingen som värvad kund eller som värvande ägare, såsom namn, kontaktuppgifter, orderdatum, leveransdatum, Polestar-ID och fordonets identifieringsnummer (VIN).
Den som värvar en annan kund är ”värvande ägare” och den som får länken från den värvande ägaren är ”värvad kund”. Polestar kommer endast att samla in personuppgifter om den värvade kunden när den värvade kunden registrerar ett Polestar-ID.

Syftet med vår behandling för dig som värvande ägare är att administrera ditt deltagande i Programmet och ge dig belöningar för genomförda och godkända värvningar. Syftet med vår behandling för dig som värvad kund är att administrera ditt deltagande i Programmet och erbjuda dig gåvor när bilen har överlämnats till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, för att kunna administrera ditt deltagande i Programmet, är att den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi kan publicera ditt namn, land och värvningspoäng på en topplista i Programmet. Topplistan är synlig under programmet på inloggningssidan för alla kunder. Syftet med vår behandling är att skapa spänning och engagemang bland Polestar-ägarna. Den rättsliga grunden för att använda dina personuppgifter på topplistan är ditt samtycke.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter som används för administration av ditt deltagande i Programmet och leverera belöningar upp till trettio (30) dagar efter uppsägningen av ditt Polestar-ID eller i vilket fall som helst upp till tre (3) år efter att du gick med i Programmet.

Vad gäller topplistan kommer vi att publicera dina personuppgifter så länge du samtycker, därefter kommer ditt namn att anonymiseras i listan. 

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare, grundat på deras behov av dem:

  • Inom Polestar-gruppen: Vi delar dina personuppgifter med vår Polestar-säljavdelning i det land som uppgifterna härrör från, i kundtjänstsyften. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet och behandla din uppgifter på ett effektivt sätt.
  • Personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer och andra parter): Polestar delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som hjälper oss att behandla uppgifterna inom ramen för Programmet. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar våra leverantörer av molntjänster och webbhotelltjänster. Personuppgiftsbiträdena är enligt avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för andra syften än att tillhandahålla tjänster till oss i enlighet med gällande avtal om behandling av uppgifter.
  • SalesForceUK Limited (Storbritannien) plattform för datahosting och hantering av kundrelationer
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) plattform för e-postmarknadsföring
  • Amazon Web Services Ireland Limited och dess underbehandlare (Europeiska unionen) fordonsspecifik datahostingplattform och orderhanteringssystem
  • Myndigheter: Vi delar dina personuppgifter med tredje part, såsom juridiska rådgivare, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter/tillsynsorgan för att skydda våra juridiska intressen och andra rättigheter, för att skydda oss mot bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter, i riskhanteringssyften och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörandet av rättsliga förpliktelser och vårt berättigade intresse av att följa den lagstiftning som Polestar omfattas av.  
  • Affärspartner: Vi kan dela personuppgifter om vi ingår eller avser att ingå en transaktion som ändrar vår företagsstruktur, såsom omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, överlåtelse, konsolidering, överföring, ändring av kontroll eller annan avyttring av någon del av vårt företag. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

 6. Överföring av dina personuppgifter  

För våra dotterbolag, affärspartner och personuppgiftsbiträden i länder utanför ESS, där destinationslandet inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, överför vi dina personuppgifter i enlighet med de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har godkänt, och som du hittar här. Mer information om vilka mottagare vi delar personuppgifter med finns i avsnitt 5.

7. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Använd detta webbformulär för att utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges under polestar.cn/privacy-policy.

9. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Integritetsmeddelandet är aktuellt från och med det datum som visas överst i dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den version av integritetsmeddelandet som var giltig då de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke att behandla dem på något annat sätt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: