Integritet

Integritetspolicy

Omfattning och syfte

Denna policy gäller behandlingen av kundernas Personuppgifter inom alla företag som ingår i Polestar-koncernen ("Polestar", "vår", "oss" eller "vi"). Syftet med denna policy är att förse våra aktuella, tidigare och potentiella kunder (tillsammans kallade "kunder" eller "dig") med en allmän förståelse för:

 • Under vilka omständigheter vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter
 • De typer av Personuppgifter vi samlar in
 • Orsakerna till att vi samlar in dina Personuppgifter
 • Hur vi hanterar dina Personuppgifter
 • Fördelning av ansvaret för behandling av Personuppgifter mellan olika juridiska personer inom Polestar, och
 • Kontaktinformation till oss så att du kan få information om och kräva dina rättigheter i relation till vår behandling av dina Personuppgifter.

Denna policy uppdateras fortlöpande för att återspegla de åtgärder som Polestar genomför i relation till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB (en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096) är Personuppgiftsansvarig när det gäller behandling av dina Personuppgifter för forskning och utveckling av nya och aktuella bilmodeller, och även för vissa globala tjänster som erbjuds till kunder. Dessutom är Polestar Performance AB Personuppgiftsansvarig för all behandling av Personuppgifter när det gäller övervakning av bilarnas kvalitet och eventuella säkerhetsåterkallanden samt för att uppfylla föreskrivna krav.

Varje nationellt säljbolag inom Polestar är i allmänhet ansvarigt för marknadsföring, försäljning och kundrelationer samt för marknadsspecifika tjänster inom sin marknad. Det nationella säljbolaget är Personuppgiftsansvarig för behandling av Personuppgifter för dessa syften. På marknader utan nationellt säljbolag har en importör vanligen samma ansvar som ett nationellt säljbolag. Därför är importören Personuppgiftsansvarig under dessa omständigheter.

Principer för databehandling

Behandlingen av dina Personuppgifter utgör en viktig del av vårt tillhandahållande av produkter och tjänster till dig. Vi uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter, och anser att din integritet är en väsentlig del av de tjänster vi erbjuder. För att skydda dina Personuppgifter samtidigt som vi ökar värdet för kunden och erbjuder förbättrade och säkrare körupplevelser, följer vi följande fem allmänna principer.

Valfrihet

Dina Personuppgifter tillhör dig. Vi strävar efter att inte förutsätta något när det gäller dina integritetspreferenser och försöker utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina Personuppgifter med oss.

Balans mellan intressen

Där behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla ett berättigat intresse, och då detta intresse väger tyngre än behovet av att skydda din integritet, kan vi, om det är tillåtet enligt lag, behandla vissa Personuppgifter utan att inhämta ditt samtycke. Vi kan även i vissa andra situationer behandla dina Personuppgifter utan ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Mer information finns i avsnittet "Samtycke" nedan.

Proportionalitet

Polestar kommer att endast behandla de av våra kunders Personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilka de har samlats in. Vi försöker avpersonifiera dina Personuppgifter om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data. Om vi kombinerar anonyma eller ej personliga uppgifter med dina Personuppgifter, behandlas de som Personuppgifter under hela den tid som de förblir kombinerade.

Öppenhet och säkerhet

Polestar tror på att vara öppna med vilka Personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. På begäran förser Polestar kunderna med ytterligare information om vår behandling och vårt skydd av dina Personuppgifter.

Uppfyllande av lagkrav

Det är Polestars policy att följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som styr integritet och dataskydd i alla länder där vi verkar. Där det är nödvändigt justerar vi vår behandling av dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa att vi uppfyller alla lagkrav.

De Personuppgifter som Polestar samlar in om dig och bilen används för att:

 • Förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • Informera dig om uppdateringar av, eller förändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och policyer
 • Informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Tillhandahålla support och tjänster för bilen (garantiservice, återkallelseinformation osv.)
 • För produktutvecklingssyften, till exempel för att förbättra bilens prestanda, kvalitet och säkerhet
 • Utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och vår kommunikation med kunderna
 • Uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • Informera dig om våra produkter och tjänster och identifiera sådana som kan vara av intresse för dig
 • Utföra marknadsundersökningar
 • För ändamålen analys och kundprofilering (inklusive online och socialt) utförda av oss själva och våra utvalda leverantörer.

Användbara definitioner

Följande definitioner används i denna policy:

 • "Personuppgiftsansvarig" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.
 • "Personuppgiftsbiträde" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
 • "Personuppgifter" betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den "registrerade"). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett namn, identifikationsnummer, platsdata, online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans/hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • ”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 • "Känsliga kategorier av personuppgifter" betyder Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, och behandling av genetiska data eller biometriska data i avsikt att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter beträffande hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Datainsamling

Du kan förse oss med information om dig eller din bil när du utnyttjar Polestars tjänster i eller utanför bilen eller i andra kontakter med Polestar, till exempel via våra webbplatser eller kundcenter (i detta sammanhang, observera att telefonsamtal, med ditt samtycke, kan spelas in i kvalitetssäkringssyfte). Vi kan också få sådana uppgifter från våra verkstäder eller andra tredje parter. Sådana uppgifter kan vara:

 • Din kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, civilstånd, hushållets sammansättning o.s.v.)
 • Bilinformation (bilens identifikationsnummer (VIN), modell, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Lokaliseringsuppgifter som skapats av dina aktiviteter (navigeringshjälp, sökfrågor, delade platser o.s.v.)
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik, Polestar ID o.s.v.).

Bilen samlar också automatiskt in uppgifter relaterade till bilen och dess omgivning, främst av teknisk natur och inte direkt relaterade till dig som person. Sådana uppgifter ("Bilregistrerade uppgifter") är oftast kopplade till bilens identifikationsnummer (VIN) och kan därför spåras till dig. Bilregistrerade uppgifter kan omfatta:

 • Säkerhetsinformation (om krockkuddar eller bältessträckare har utlösts, om dörrar och fönster är låsta eller öppna o.s.v.)
 • Systemfunktionsstatus (för batteri, motor, gasspjäll, styrning, bromsar o.s.v.)
 • Uppgifter om körning (hastighet, användning av broms- och gaspedal, rattrörelser o.s.v.)
 • Positionsuppgifter (bilens position vid olycka o.s.v.)
 • Uppgifter om omgivningen (temperatur utanför bilen, bilder o.s.v.)

Information om vissa bilregistrerade uppgifter finns även i ägarmanualen.

Vi är särskilt försiktiga och vidtar ytterligare åtgärder om och när vi samlar in och behandlar Känsliga personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning. För att inga tvivel ska uppstå understryker vi att tillämplig lag kan kräva att andra typer av uppgifter också behandlas som Känsliga personuppgifter.

Observera

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag förser vi dig, i samband med insamling eller registrering av dina Personuppgifter, med (i) specifik information om syftet med behandlingen av dina Personuppgifter, (ii) den Personuppgiftsansvariges identitet, (iii) identiteten hos eventuell tredje part till vilken uppgifterna kan lämnas ut, och (iv) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att du ska kunna bevaka dina rättigheter. Informationen enligt ovan kan till exempel tillhandahållas när du köper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilappar utvecklade av Polestar, på https://www.polestar.cn eller på annat sätt i ett avtal som du träffar med Polestar.

Samtycke

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt samtycke innan vi samlar in eller använder dina Personuppgifter. Begäran om ditt samtycke ska vara tydlig och specifik och förse dig med ett rimligt underlag för att du ska kunna fatta ditt beslut. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet och ser till att du kan ge ditt samtycke på ett tydligt och öppet sätt. Det är frivilligt att samtycka och ditt samtycke kan alltid dras tillbaka, till exempel genom att avsluta en viss tjänst eller kontakta Polestar på den adress som anges i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan. Observera att då ditt samtycke krävs och du inte ger ditt samtycke kan du kanske inte använda vissa tjänster eller delar av sådana tjänster.

Insamling och behandling av personuppgifter utan samtycke

Insamling och användning av bilregistrerade uppgifter kan behövas för att (i) tekniker ska kunna ställa diagnos på och åtgärda fel i bilar vid service och underhåll av bilar, (ii) för Polestars produktutveckling, till exempel förbättring av bilarnas kvalitet och säkerhetsfunktioner, (iii) för hantering av Polestars garantiåtaganden och (iv) för att uppfylla lagkrav. Vid insamling eller användning av bilinspelade uppgifter för dessa syften, och för fullföljande av Polestars liknande berättigade syften, ber vi i allmänhet inte om ditt medgivande om inte det anses nödvändigt i det enskilda fallet eller om det krävs av gällande lag.

Applikationer från tredje part

Du kan få åtkomst till vissa applikationer och andra tjänster som är kopplade till bilen, men som tillhandahålls av tredje part, vilket till exempel kan kräva överföring av lokaliseringsuppgifter och andra bilinspelade uppgifter till en sådan tredje part. Polestar ansvarar inte för insamlingen och användningen av Personuppgifter i applikationer eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part, och rekommenderar att du noggrant läser tillämpliga villkor för (och eventuell integritetspolicy relaterad till) sådana applikationer eller tjänster innan du använder dem. Om du har frågor beträffande en viss tredje parts användning av dina Personuppgifter, kontakta den tredje parten direkt.

Internationella överföringar

Polestar kan komma att överföra dina Personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan ha andra dataskyddslagstiftningar. Detta inbegriper länder som EU-kommissionen inte anser har tillräcklig skyddsnivå för Personuppgifter. Om detta sker säkerställer Polestar att det finns en laglig grund för överföringen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kommer också att bli informerad om den lagliga grunden, vilka skyddsåtgärder som har vidtagits, samt vart du kan vända dig för att få en kopia av information om dessa skyddsåtgärder.

Dataanvändning

I de flesta fall kan du avsluta vår användning av dina Personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen genom att kontakta Polestar på den adress som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan eller på annat sätt som vi meddelar dig. Du kan dock inte i allmänhet, om inte det följer av tillämplig lagstiftning, undanbe dig behandlingen av dina Personuppgifter:

 • När det gäller vissa åtgärder för insamling och vidare behandling av dina bilregistrerade uppgifter relaterade till säkerhet, kvalitet och produktförbättring
 • När vi utför den för att kunna skicka dig viktiga meddelanden, till exempel ändringar av våra villkor och policyer eller i samband med produktåterkallanden
 • När vi utför den för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.

Behållande

Vi behåller endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy eller de syften som du på annat sätt har informerats om. Det innebär att när du har samtyckt till vår behandling av dina Personuppgifter behåller vi uppgifterna så länge kundförhållandet varar (och i tillämpliga fall tills garantitiden gått ut) eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa Personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser och försvara oss i rättstvister. Om vi inte har fått ditt samtycke till behandlingen behålls Personuppgifterna bara i den utsträckning vi får göra det enligt lag.

Datakvalitet

Vi eftersträvar att säkerställa att dina Personuppgifter är korrekta och aktuella när vi behandlar dem. Vi försöker radera eller rätta Personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga. Mer information om dina rättigheter att säkerställa riktigheten hos de Personuppgifter vi har finns i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan.

Dina rättigheter

Enligt vad som sägs i avsnittet "Observera" ovan kan vi förse dig med specifik information om vår behandling av dina Personuppgifter när vi samlar in eller registrerar dessa uppgifter.

Du har rätt att begära (i) en kopia av de Personuppgifter som vi lagrar om dig, (ii) att vi rättar eller tar bort Personuppgifter som du anser är felaktiga, och (iii) av vi raderar dina Personuppgifter och att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter samt att få de Personuppgifter som du har tillhandahållit till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dem överförda till en annan Personuppgiftsansvarig.

Begäran ska skickas till den juridiska person som anges i slutet av detta dokument. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Om tillämplig lag ger möjlighet till en administrationsavgift för att uppfylla din begäran, kan en sådan avgift debiteras av Polestar. Dessutom kan du få tillgång till en översikt över vissa Personuppgifter som du har tillhandahållit direkt och som innehas av Polestar, och rätta eller uppdatera din information, genom att logga in på ditt konto hos Polestars konsumentportal, eller en liknande tjänst som erbjuds på din lokala marknad. För mer information om dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finns i slutet av detta dokument.

Säkerhet

Polestar har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt röjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av behandling.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Polestar kan dela dina Personuppgifter:

 • Mellan Polestar-enheter
 • Med det finansierings- eller leasingföretag när du beställer en bil på vår webbplats eller som du har informerat oss om, för ändamålet att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, både i den situation där ditt avtal är eller kommer att bli med Polestar, eller med finansierings- eller leasingföretaget.
 • Med Polestars verkstäder, med syftet att skicka produkt- och serviceerbjudanden och andra meddelanden till dig, med andra affärspartners med syftet att skicka produkt- och serviceerbjudanden och andra meddelanden till dig eller för forsknings- och utvecklingssyften
 • Med de partners som anges i avsnittet om Marknadsföring nedan
 • I samband med försäljning eller överlåtelse av en Polestar-enhet eller dess tillgångar
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsförfrågan, tvist eller annan rättslig process eller begäran
 • När vi, i god tro, anser att utlämningen är nödvändig för att skydda våra rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella brott mot våra villkor eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem
 • Med andra affärspartner eller tredje part om du har valt att ta emot en tjänst från dem och auktoriserat dem att begära uppgifter från Polestar
 • Med våra produkt- och tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av oss i samband med ovanstående användningar, till exempel hämtnings- och leveransleverantörer, leverantörer av trådlösa tjänster, företag som hanterar och driver vår webbplats, skickar meddelanden, utför dataanalyser, kreditkortshanterare eller systemleverantörer som är nödvändiga för att bearbeta, lagra eller hantera kreditkorts- eller finansiell information
 • Med leverantörer av nödtjänster, till exempel polisen, leverantörer av vägassistans och ambulansföretag, för att kunna leverera relaterade tjänster (till exempel On Call-nödhjälp).

En Polestar-enhet som är Personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter kommer, som en allmän regel, endast att lämna ut dina Personuppgifter för en tredje part om den har fått ditt samtycke att göra detta. Vi kan dock, om det är tillåtet enligt lag, dela dina Personuppgifter utan ditt samtycke, om vi inte anser att ditt samtycke är nödvändigt i det enskilda fallet och om ditt samtycke inte krävs av lagen, i följande situationer:

 • När utlämning krävs enligt lag
 • När utlämning är nödvändig i ett syfte som är ett berättigat intresse för Polestar (till exempel för att skydda våra lagliga rättigheter, enligt beskrivning ovan).

Databehandling för vår räkning

Vi begränsar tillgången till dina Personuppgifter till Polestars anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning, och som av bindande kontrakt är tvingade att hålla dina Personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi försöker välja alternativ för behandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina Personuppgifters integritet gentemot tredje part. Vissa av dessa behandlingsaktiviteter kan utföras utanför EES enligt en specifik laglig grund som krävs av nationell lag.

Marknadsföring

Marknadsföring baserat på data om ditt online-beteende på webben

När du besöker våra webbplatser, och om du samtycker till användning av cookies, samlar vi in och behandlar din IP-adress, information om din surfning på vår webbplats, t.ex. produktintresse och konfiguration, enhetsinformation, unika online-identifierare och interaktion i relation till våra annonser på tredjepartswebbplatser ("Data om ditt online-beteende på webben"). Sådana data samlas in av cookies som vi och tredje part placerar på vår webbplats och i vår app. För mer information om de cookies som används, läs de lokala information om cookies som publiceras för ditt land under https://www.polestar.cn (välj först ditt land eller din region, bläddra sedan ned till slutet av webbsidan och klicka på cookies) och läs mer information nedan i denna policy under "Webbplatser och cookies".

Den lagliga grunden för placering, insamling och åtkomst till information från cookies är ditt samtycke. Ändamålet med vår behandling av Data om ditt online-beteende på webben är att identifiera dig som en återkommande besökare på vår webbplats, att analysera beteendet hos besökarna på vår webbplats, att förbättra vår kommunikation och strukturen på vår webbplats och att bygga en profil av dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser får våra produkter och tjänster också på andra webbplatser. Profilerna vi skapar baserat på Data om ditt online-beteende på webben kan till exempel inkludera "personer som besökt produktsidan, startat konfiguration och valt färgen void".

Den lagliga grunden för att skapa profiler och skicka marknadsföringsmaterial till dig baserat på Data om ditt online-beteende på webben är vårt berättigade intresse av att förse dig med personligt anpassad marknadsföring som är relevant baserat på dina intressen och tidigare interaktion på vår eller våra webbplatser. Alla data som vi lagrar om dig för dessa ändamål kommer att vara i pseudonymiserad form, vilket innebär att informationen som lagras om dig kopplas till en online-identifierare bestående av ett ID med 8 tecken, som kan vara versaler, gemener, siffror och specialtecken. Data som vi använder har samlats in av cookies och vi ber alltid om ditt samtycke för att placera dessa cookies innan vi samlar och lagrar data. Vidare är den profilering som vi utför alltid på gruppnivå, vilket innebär att du får samma typ av marknadsföringsmaterial som andra personer som ingår i samma segment. Profilerna som vi skapar är också baserade på några få kriterier, till exempel ditt beteende på vår webbplats och produktintresse. Baserat på dessa faktorer har vi dragit slutsatsen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål och du har alltid möjligt att invända mot behandlingen genom att återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, instruktioner för att göra detta finns i den lokala informationen om cookies som publiceras för ditt land under https://www.polestar.cn (välj först ditt land eller din region, bläddra sedan ned till slutet av webbsidan och klicka på Cookies).

Marknadsföring baserat på dina kunddata, tredjepartsdata och Data om online-beteende på webben

Om du samtycker genom att klicka i samtyckesrutan som visas i vår webbplatsbanderoll kombinerar vi Data om ditt online-beteende på webben med data som inhämtas från tredjepartsleverantörer av data. Om du lämnar ditt samtycke när du interagerar med oss, t.ex. när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, kombinerar vi de personuppgifter som du har lämnat när du interagerar med oss med Data om ditt online-beteende på webben och med data som inhämtats från tredjepartsleverantörer av data. För sådan behandling är således den lagliga grunden samtycke.

Data som erhållits från tredje part består av data som har samlats in via cookies och som kan inkludera information om dina personliga preferenser, demografiska uppgifter och innehållskonsumtion inklusive din webbläsarhistorik. Sådana data tillhandahålls till oss i sammanställd form och Data om ditt online-beteende på webben och tredjepartsdata kombineras genom att matcha din unika online-identifierare som samlats in via cookies. All information som lagras om dig är således kopplad till en online-identifierare som består av ett ID med 8 tecken, som kan vara versaler, gemener, siffror och specialtecken, enligt beskrivningen ovan. Ändamålet med att kombinera dessa data är att berika Data om ditt online-beteende på webben och skapa segment för att förse dig med personligt anpassad marknadsföring på vår egen webbplats och även på andra webbplatser som du besöker. Segmenten kan till exempel baseras på din uppskattade ålder, utbildning, inkomst och dina produktpreferenser och profileringen utförs alltid på gruppnivå vilket innebär att du får samma typ av marknadsföringsmaterial som andra personer som ingår i samma segment.

Personuppgifter som du har tillhandahållit i samband med din interaktion med oss kan bestå av namn, e-postadress, telefonnummer, ålder, kön, land, beställningar, förbeställningar, konfigurations-ID och bokade provkörningar. Om du samtycker kan vi kombinera dessa data med Data om ditt online-beteende på webben för ändamålet att skicka dig målanpassad marknadsföring via e-post, på våra webbplatser och andra webbplatser som du besöker och genom att skicka push-meddelanden till din mobiltelefon. Genom att kombinera sådana data kommer vi att kunna skapa segment och skicka, t.ex. anpassad online-marknadsföring som baseras på det faktum att en kund har förbeställt en bil. Vi kommer att kunna matcha olika datauppsättningar genom att använda en pseudonymiserad version av din e-postadress, vilket innebär att din verkliga e-postadress ersatts av en kombination av siffror och bokstäver genom att använda en algoritm. Din e-postadress kommer till exempel att samlas in när du registrerar dig för ett Polestar-ID och i så fall kopplas e-postadressen till din online-identifierare. På så sätt kan vi lagra information om ditt online-beteende och koppla det till din pseudonymiserade e-postadress. Genom att göra detta kommer vi till exempel att kunna skicka personligt anpassad marknadsföringsinformation till dig via e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke till ovanstående behandling, skicka en begäran genom att använda detta WEBBFORMULÄR.

Lookalike-målgrupper

De profiler som beskrivs ovan används också för att skapa så kallade lookalike-målgrupper, vilket innebär att vi skapar målgrupper baserat på egenskaperna hos de profiler som beskrivs ovan för att kunna rikta in oss på personer som har liknande intressen, beteende eller egenskaper som egenskaperna hos de personer vi redan har riktat in oss på. Med andra ord använder vi segment där du är inkluderad för att kunna rikta in oss på andra personer. Sådan behandling baseras på vårt berättigade intresse för att tillhandahålla målanpassad marknadsföring till en bredare målgrupp baserat på profiler som vi har skapat genom att använda data från våra webbplatsbesökare och kunder. När profiler används i vilka du är inkluderad för att skapa lookalike-segment pseudonymiseras dina Personuppgifter och därför går det inte att direkt identifiera dig personligen. Baserat på detta har vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina Personuppgifter för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot behandlingen genom att använda detta WEBBFORMULÄR.

Delande av personuppgifter

De Personuppgifter som vi samlar in för ovanstående ändamål att utföra profilering och skicka målanpassat marknadsföringsmaterial delas med våra samarbetspartner, inklusive vår tjänsteleverantör för vår plattform för hantering av kunddata, till exempel partner för sociala medier och vår mediebyrå. Dessa samarbetspartner finns inom EU/EES (inklusive Sverige, Norge, Irland, Amsterdam, Storbritannien, Tyskland och Belgien) samt USA. När vi överför dina Personuppgifter till ett tredjeland, som har en lägre nivå av skydd av personuppgifter än inom EU/EES använder vi standardklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att säkerställa en tillräcklig nivå av skydd för dina personuppgifter.

Vi säljer inte dina Personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt samtycke till detta. Vi delar inte dina Personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften, om vi inte har fått ditt samtycke till sådan utlämning. Om du har gett oss sådant samtycke, men inte längre vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, kontakta denna tredje part direkt. Om du vill avsluta abonnemang på ett visst nyhetsbrev via e-post eller liknande kommunikation, följ instruktionerna i motsvarande kommunikation. 

Webbplatser och cookies

I allmänhet kan du besöka Polestars webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock ofta registrera vissa Personuppgifter, exempelvis ditt namn och din e-postadress. Vi kan också komma att samla in (med hjälp av cookies) anonym information om hur du har använt våra webbplatser före en sådan registrering. Denna information är användbar för oss för att förbättra våra webbplatser eller vår marknadsföring. Alla Polestars webbplatser som är öppna för våra kunder innehåller information om vår användning av cookies. För vissa länder finns också en online-procedur för att godkänna eller avvisa cookies. Mer information om vår användning av cookies finns i den lokala informationen om cookies som publicerats för ditt land på https://www.polestar.cn (välj först ditt land eller din region och bläddra sedan ned till slutet av webbsidan och klicka på Cookies).

Appar

När du laddar ned eller registrerar din användning av en av våra appar kan du skicka Personuppgifter till oss, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan registreringsinformation. Dessutom kan vi, när du använder våra appar, samla in viss information automatiskt, inklusive teknisk information om din mobila enhet och information om hur du använder appen. Beroende på vilken app du använder och endast sedan du har gett tillstånd till sådan insamling kan vi även samla in information som lagrats på din enhet, inklusive kontaktinformation, platsinformation eller annat digitalt innehåll. Mer information om den typ av information vi samlar in anges i informationsmeddelandet och/eller det speciella meddelandet för respektive app.

Tjänster och appar från tredje part

Vissa tredje part-appar som du laddar ned, som finns förinstallerade eller som du kan anmäla dig till, kan ha separata villkor och integritetspolicyer som gäller oberoende av vår integritetspolicy. Polestar är inte ansvarigt för användningen av Personuppgifter i appar eller tjänster från en tredje part. Vi rekommenderar att du noggrant granskar användarvillkoren och integritetspolicyn för varje tjänst eller app från en tredje part innan du anmäler dig, laddar ned eller använder den. Vi rekommenderar också att du tittar efter val och styrning av integritet i tredje part-appar sedan du laddat ned dem.

Barn

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn. Vi begär eller samlar inte medvetet in några Personuppgifter om barn under 13 år eller marknadsför våra produkter eller tjänster till dem. Om ett barn har tillhandahållit oss Personuppgifter kan en förälder eller vårdnadshavare för det barnet kontakta oss för att få informationen raderad från våra register. Vänligen kontakta oss om du tror att vi kanske har information om ett barn under 13 år. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in Personuppgifter om ett barn under 13 år eller motsvarande lägsta ålder beroende på jurisdiktion, ska vi vidta åtgärder för att radera informationen så snart som möjligt.

Övervakning

Som ett resultat av lagkrav måste vi övervaka hur vårt system fungerar, inklusive de fordon vi har tillverkat. Detta innebär att vi samlar in exempeldata från dessa fordon.

Inlämnande av klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, till exempel för att få information om Polestars användning av dina Personuppgifter eller för att komma åt Personuppgifter som Polestar behandlar om dig, använd detta WEBBFORMULÄR.

Dataskyddsombud

Polestar har utsett ett Dataskyddsombud för koncernen som kan nås via e-post eller vanlig post enligt nedan:

E-postadress: [email protected]

Postadress: Polestar Performance AB, Attention: Dataskyddsombudet, 405 31 Göteborg, Sverige.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: