Integritet

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

För att bättre förstå hur vi ska förbättra våra produkter och tjänster, och vilka nya vi ska utveckla, har vi ett datadrivet synsätt och utnyttjar fordons-, produkt-, kund- och försäljningsuppgifter för att få vägledning om inriktningen på utvecklingen av produkter och tjänster. Behandlingen omfattar ett brett fält av analys, modellering och forskning som utförs av våra analytiker och datavetare.

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse. Vi ber i allmänhet inte om ditt medgivande om inte det anses nödvändigt i det enskilda fallet eller om det krävs av gällande lag. Vi begränsar dock, där så är möjligt, analyserna till avpersonifierade eller pseudonymiserade data. Behandlingen innehåller inget automatiskt beslutsfattande, till exempel profilering, av dig.

Datakategorier

De uppgifter vi behandlar är inte bundna eller begränsade till specifika produkter eller tjänster (t.ex. Polestar Connect, Polestar ID, Connected Safety o.s.v.), utan omfattar ett brett fält av dataanalyser med det allmänna syftet produkt- och tjänstutveckling. Ingen datainsamling sker som en del av den behandling av uppgifter som beskrivs i detta meddelande. Vi hänvisar därför till informationsmeddelanden om tjänster, som publiceras på polestar.cn, för ytterligare information om vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas.

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av våra filialer för ovanstående ändamål. När det gäller våra filialer som finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Avslutande av datainsamling

Vi följer avslutandet av datainsamling som redovisas i informationsmeddelanden om tjänster som publiceras på polestar.cn. Du som ägare av fordonet och de övriga uppgifter vi samlar in måste kontakta vår kundservice, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken polestar.cn/contact.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen med adress:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Sverige

För att utöva dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av Polestar, vänligen använd detta WEBBFORMULÄR.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: