Integritet

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Polestar ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Köp av tjänster, måste vi behandla vissa uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska plattformarna för tjänsterna, och Polestar Automotive Sweden AB är leverantören av tjänsterna som du köper från oss.

Ändamål och laglig grund för behandling

Du inbjuds att köpa tjänster online från oss. "Tjänst" betyder en tjänst som köpts från Polestar och som kan beställas med hjälp av ett Polestar ID, och som innefattar men inte är begränsat till uppkopplade tjänster (till exempel Polestar Connect-abonnemang), appar och annan mjukvara.

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med ditt köp av Tjänster, för att kunna förse dig med köpet.

Syftet med vår behandling är att administrera och övervaka ditt köp (från köp till leverans) inklusive eventuella nödvändiga kontakter med myndigheter för officiell rapportering, administration av din begäran om relaterade Tjänster, uppföljning av leveransen, och för att meddela uppdateringar relaterade till de Tjänster som du har köpt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi avpersonifierar de personuppgifter du lämnar och behandlar dem för statistik-, forsknings- och utvecklingsändamål. Den lagliga grunden är att denna behandling är nödvändig för vårt legitima intresses syften.

Datakategorier

Vi kan samla in uppgifter såsom dina kontaktuppgifter, dina kreditkortsnummer och om du har rätt till momsavdrag.

Vi kan också samla in ditt fordons VIN-nummer och/eller ditt Polestar ID för att kontrollera att du kan köpa den aktuella Tjänsten.

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

De uppgiftskategorier som anges ovan överförs till Polestar och våra filialer och affärspartner.

Momsregistreringsnummer rapporteras till myndigheterna enligt lokala föreskrifter.

I relation till våra affärspartner som finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Avslutande av datainsamling

För att avsluta insamlingen av de fordonsinspelade data som beskrivs ovan måste du som ägare av fordonet kontakta vår kundservice, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken polestar.cn/contact.

Lagringstid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till 90 dagar efter det att du har slutat använda den Tjänst du har köpt.

Vi arkiverar de uppgifter som hör till köpet i upp till 10 år för att uppfylla lagstiftningen om redovisning och finansiell rapportering.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Som enskild person har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De rättigheter som gäller denna behandling av fordonsdata är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill vara säkra på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning av behandling

Dessutom har du rätt att invända mot och stoppa vår insamling av fordonsdata och begränsa behandlingen under vissa omständigheter.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen med adress:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige

För att utöva dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av Polestar, vänligen använd detta WEBBFORMULÄR.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: