Privacy

Privacyverklaring - Referralprogramma

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan het referralprogramma.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive UK Limited, een rechtspersoon in het Verenigd Koninkrijk, met bedrijfsregistratienummer 11926357 met het adres Li Close, Ansty Park Ansty, Coventry CV7 9RF, Verenigd Koninkrijk, hierna genoemd "Polestar", "we/wij en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerkingen. Zowel Polestar Performance AB als Polestar Automotive UK Limited is de leverancier van de diensten.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt en die wij op andere wijze verzamelen wanneer u deelneemt aan het referralprogramma (het "Programma"), hetzij als Doorverwezen klant, hetzij als Aanbevelende eigenaar, zoals naam, contactgegevens, orderdatum, afleverdatum, Polestar ID en Vehicle Identification Number (VIN).
De persoon die een andere klant doorverwijst is de "Aanbevelende eigenaar" en de persoon die de link van de Aanbevelende eigenaar krijgt is de "Doorverwezen klant". Polestar verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van de Doorverwezen klant wanneer de Referral een Polestar ID registreert.

Het doel van onze verwerking voor u als Aanbevelende eigenaar is het vastleggen van uw deelname in het Programma en het u verstrekken van beloningen voor voltooide en goedgekeurde referrals. Doel van onze verwerking voor u als Doorverwezen klant is het vastleggen van uw deelname aan het Programma en het u aanbieden van geschenken zodra de auto aan u is overhandigd. De wettelijke grondslag voor vastlegging van uw deelname aan het Programma is dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract met u.

Wij kunnen uw naam, land en referralpunten publiceren in een klassement in het Programma. Het klassement is zichtbaar onder het Programma op de inlogpagina voor alle klanten. Doel van onze verwerking is het enthousiasmeren van eigenaren van Polestar en het creëren van onderlinge betrokkenheid. De wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens in het klassement is uw toestemming.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens die voor het vastleggen van uw deelname aan het Programma zijn gebruikt en geven beloningen tot dertig (30) dagen na opzegging van uw Polestar ID of in elk geval tot drie (3) jaar na toetreding tot het Programma.

Met betrekking tot het klassement, zullen wij uw persoonsgegevens kenbaar maken zolang u hiermee instemt. Daarna wordt uw naam in het klassement geanonimiseerd. 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met ontvangers, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

  • Binnen Polestar group: wij delen uw persoonsgegevens met onze afdeling Polestar Sales in het land van herkomst van de gegevens, ten behoeve van klantenservice. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsvoering en de verwerking efficiënt uit te voeren.
  • Verwerkers (dienstverleners en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons bijstaan in het proces van het Programma. Deze dienstverleners zijn onder andere onze providers van cloud-software en datahosting. De verwerker is contractueel beperkt in zijn mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten voor ons, in overeenstemming met de bestaande overeenkomst inzake gegevensverwerking:
  • SalesForceUK Limited (Verenigd Koninkrijk) - platform voor data hosting en klantrelatiemanagement
  • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten) - platform voor e-mailmarketing
  • Amazon Web Services Ireland Limited en subverwerkers (Europese Unie) - voertuigspecifiek platform voor datahosting en orderbeheersysteem
  • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridisch adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids- en regelgevende instanties, teneinde onze juridische belangen en andere rechten te beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten, ten behoeve van risicomanagement, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag voor het delen is het voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan de voor Polestar geldende wetgeving.  
  • Zakenpartners: indien wij een transactie aangaan, of dit overwegen, die de structuur van ons bedrijf zal veranderen, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, cessie, consolidering, overdracht, zeggenschapswijziging of andere afstoting van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte bedrijfsvoering.

 6. Doorgifte van uw persoonsgegevens  

In samenhang met onze aangesloten partijen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waarbij het land van bestemming niet onderhevig is aan een relevant besluit van de Europese Commissie, geven wij uw persoonsgegevens door op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie, die u hier vindt. Nadere informatie over met welke ontvangers wij persoonsgegevens delen, vindt u in paragraaf 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken om het wissen van uw gegevens, en ook kunt u een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

Gelieve dit internetformulier te gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens vermeld op polestar.cn/privacy-policy.

9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht onze privacyprocedures te wijzigen en deze privacyverklaring op enig moment te actualiseren en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen. Deze privacyverklaring is geldig met ingang van de datum die bovenin het document is vermeld. We behandelen uw persoonsgegevens op een wijze die aansluit op de privacyverklaring die gold op het moment waarop ze zijn verzameld, tenzij u ermee hebt ingestemd om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: