Privacy

Kennisgeving - Aankoop van services

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit in samenhang met uw Aankoop van services te leveren, moet Polestar bepaalde gegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de/het technische platform(s) voor de services en Polestar Automotive Netherlands B.V. levert de Services die u van ons koopt.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij nodigen u uit om Services online van ons aan te kopen. "Service" staat voor een service gekocht van Polestar die kan worden besteld door gebruikmaking van een Polestar ID en omvat, maar is niet beperkt tot, connected services (zoals abonnementen op Polestar Connect), apps en andere software.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u in samenhang met uw aankoop van Services verstrekt om in staat te zijn u de aankoop te leveren.

Het doel van de verwerking door ons is het beheren van en het toezien op uw aankoop (van aankoop tot aflevering) met inbegrip van eventueel noodzakelijke contacten met autoriteiten voor officiële meldingen, administratie van uw aanvraag betreffende gerelateerde Services, follow-up met betrekking tot de levering en het melden van updates met betrekking tot de Services die u hebt aangekocht. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van ons contract met u.

Wij zullen de persoonsgegevens die u ons levert anonimiseren en verwerken ze ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling. De rechtsgrond hiervoor is dat deze verwerking noodzakelijk is met het oog op ons gerechtvaardigde belang.

GEGEVENSCATEGORIEËN

Gegevens die wij kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld uw contactgegevens, uw creditcardnummers en of u al dan niet in aanmerking komt voor btw-vrijstelling.

Ook kunnen wij het VIN-nummer van uw auto en/of uw Polestar ID registreren om te controleren of u de betreffende Service kunt aankopen.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Bovenstaande gegevenscategorieën worden overgedragen aan Polestar, aan onze gelieerde ondernemingen en aan onze zakelijke partners.

Btw-nummers worden overeenkomstig de lokale voorschriften aan de autoriteiten doorgegeven.

Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Beëindiging van het verzamelen van gegevens

Om het verzamelen van in het voertuig geregistreerde gegevens, zoals hierboven beschreven, te beëindigen, dient u als eigenaar van het voertuig contact op te nemen met onze Customer Service. Dat kan telefonisch, per e-mail of met het formulier zoals helemaal onderaan beschreven. Volg voor de contactgegevens voor uw markt de link polestar.cn/contact.

Bewaartijd

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 90 dagen bewaren nadat u bent gestopt met het gebruikmaken van de door u aangekochte Service.

Wij zullen de gegevens met betrekking tot uw aankoop maximaal 10 jaar bewaren om te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging.

Uw rechten en contactgegevens

Als individu hebt u bepaalde rechten voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Op deze verwerking van voertuiggegevens zijn de volgende rechten van toepassing:

Recht van inzage

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u opslaan.

Recht op rectificatie

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als u denkt dat gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen die te corrigeren of te verwijderen.

Recht op wissing

Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als uw gegevens op een onrechtmatige wijze worden verwerkt.

Recht van bezwaar tegen verwerking / recht op beperken van de verwerking

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verzamelen van de voertuiggegevens, om dit verzamelen stop te zetten en om de verwerking in bepaalde gevallen te laten beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen met het volgende adres:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Zweden

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie of toegang tot persoonsgegevens die Polestar verwerkt, kunt u gebruik maken van dit WEBFORMULIER.

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: