Voorwaarden

Garantie in het algemeen

Vanwege de nationale wetgeving in bepaalde landen zal de invoerder / algemeen agent van Polestar soms bijzondere, nationale garantiebepalingen hanteren. Deze nationale garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing in het land waar het voertuig wordt geleverd. U zult bij aankoop van uw voertuiginformatie ontvangen over eventuele nationale garantiebepalingen.

In de meeste landen zijn de nationale garantiebepalingen identiek aan de internationale garantiebepalingen van Polestar.

Als de nationale wetgeving echter speciale bepalingen voorschrijft voor de persoon aan wie het voertuig is geleverd, zal Polestar daaraan voldoen mits er geen beperkingen gelden.

Voor meer informatie over de inhoud van het Status- en Garantiehandboek kunt u contact opnemen met Polestar Support. Volg daarvoor de instructies op www.polestar.cn.

Polestar-garantie en consumentenrecht

De Polestar-garantie is een fabrieksgarantie die een aanvulling is en geen beperking vormt op uw wettelijke rechten, zoals die zijn vastgelegd in het Verkoopcontact met de verdeler bij wie u het voertuig kocht, of in de wetgeving die in uw land van toepassing is op de verkoop van consumptiegoederen.

Garantie op het voertuig

Dekking garantie

Als een onderdeel van het voertuig gerepareerd of vervangen moet worden als gevolg van een productiefout zal het onderdeel gratis worden gerepareerd of vervangen door een erkende Service Partner van Polestar. Daarbij maakt het niet uit of het voertuig tijdens de garantietermijn van eigenaar is veranderd.

Garantietermijn

De garantie op het voertuig begint op de dag waarop het nieuwe voertuig wordt geleverd aan de eerste klant en geldt vervolgens voor een termijn van twee (2) jaar na aflevering van het voertuig, ongeacht het aantal gereden kilometers, waarbij de eerste klant niet hoeft aan te tonen dat het gebrek aan het voertuig (of haar onderdelen) reeds bij de aflevering van het voertuig bestond.

De garantietermijn voor demonstratie- of bedrijfsvoertuigen begint op de dag waarop het voertuig in gebruik wordt genomen (en niet de dag waarop het voertuig voor het eerst wordt verkocht aan een klant).

Onderdelen voor gepland onderhoud

Onderdelen die worden vervangen als onderdeel van het normale serviceschema vallen onder de dekking voor productiefouten. De dekkingstermijn loopt tot het eerste vervangingsmoment van het onderdeel volgens de geplande service. Als de maximale duur of het maximale aantal kilometers voor de garantie van het voertuig wordt bereikt, eindigt ook de dekking voor het onderdeel. Onderdelen die hieronder vallen zijn: luchtfilters, pollenfilters en smeermiddelen.

Onderdelen die niet onder de garantie vallen

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die worden aangepast of vervangen tijdens normale service- of onderhoudshandelingen (tenzij de werkzaamheden vereist zijn als direct gevolg van een productiefout). Dit geldt voor de volgende zaken:

 • vervangen of bijvullen van verbruiksvloeistoffen, zoals antivries, remvloeistof, ruitensproeiervloeistof en koelmiddel;
 • ruitenwisserbladen;
 • luchtfilters en pollenfilters;
 • wielen uitlijnen / uitbalanceren;
 • elektrische gordelspanners - vervangen na het maximale aantal activeringen;
 • niet-goedgekeurde tuning;
 • vervanging van remblokken / -schoenen / -schijven vanwege slijtage.

Polestar is niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen die noodzakelijk zijn als een direct gevolg van:

 • normale slijtage
 • het niet correct onderhouden van het voertuig volgens de onderhoudsschema's en service-instructies van Polestar;
 • het niet gebruiken van originele Polestar-onderdelen of -vloeistoffen (dan wel onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit);
 • beschadiging als gevolg van verwaarlozing, ongelukken of oneigenlijk gebruik;
 • aanpassingen van het voertuig of onderdelen ervan, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tuning, die niet zijn goedgekeurd door de voertuigproducent.

Polestar garantie op accessoires

Dekking en garantietermijn

Alle originele Polestar-accessoires (geschenkartikelen uitgezonderd) die binnen één (1) maand of maximaal 1.500 km (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt) na aflevering van het nieuwe voertuig door een erkende Service Partner van Polestar worden geleverd en gemonteerd, vallen onder dezelfde garantievoorwaarden als de Voertuiggarantie en voor dezelfde looptijd.

Belangrijk

De lederen bekleding van Polestar is van topkwaliteit en moet worden verzorgd met de door Polestar Support aanbevolen producten.

Beschadigingen van bekleding veroorzaakt door andere producten dan de door Polestar aanbevolen producten vallen niet onder de garantie. Neem contact op met Polestar Support voor meer informatie over leerverzorgingsproducten.

Garantie op lakwerk

Dekking garantie

De garantie dekt eventuele fouten en afwijkingen in de afwerking van het lakwerk wegens gebreken in het gebruikte materiaal of het gebruik ervan in de fabriek (afhankelijk van de voorwaarden voor spuitwerk).

Indien het lakwerk van de carrosserie hersteld moet worden, zullen gratis de nodige reparaties worden verricht door een erkende Service Partner van Polestar. Daarbij maakt het niet uit of het voertuig tijdens de garantietermijn van eigenaar is veranderd.

Garantietermijn

De garantie op lakwerk gaat in op dezelfde datum als de Voertuiggarantie en heeft dezelfde looptijd.

Belangrijk

Lakbehandelingen, zoals conservering, verzegeling, bescherming, lakverzegeling en dergelijke, kunnen bij gebruik van ondermaatse materialen en/of ongeschikte werkprocedures leiden tot lakschade.

Lakschade als gevolg van het gebruik van materialen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van Polestar en/of veroorzaakt worden door werkzaamheden die niet worden uitgevoerd in overeenstemming met de door Polestar voorgeschreven procedures worden niet gedekt door de Polestar-garantie op lakwerk.

Garantie voor bescherming tegen roest (corrosiebescherming)

Dekking garantie

Indien een carrosserie-onderdeel van het voertuig doorroest, zal het bewuste carrosserie-onderdeel gratis worden gerepareerd of vervangen door een erkende Service Partner van Polestar. Daarbij maakt het niet uit of het voertuig tijdens de garantietermijn van eigenaar is veranderd. Met de term "doorroesten (van binnenuit)" wordt een gat in de carrosserie bedoeld dat veroorzaakt is door corrosie van binnenuit of van onderaf als gevolg van fabricagefouten of materiaalgebreken.

Hoewel de garantie tegen doorroesten een internationale garantie is, kunnen er nationale afwijkingen voorkomen.

Garantietermijn

De garantie tegen doorroesten gaat in op dezelfde datum als de Voertuiggarantie en heeft een looptijd van twaalf (12) jaar.

Onderdelen die niet onder de garantie vallen

Polestar is niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen die noodzakelijk zijn als een direct gevolg van:

 • nalatigheid in het onderhoud van het lakwerk en de carrosserie door het voertuig in strijd met de aanwijzingen van Polestar niet regelmatig schoon te maken;
 • factoren die buiten de invloedssfeer van Polestar liggen, waaronder milieufactoren zoals (maar niet beperkt tot) industriële uitstoot, stormschade, zure regen en andere gebruiksschade (waaronder steenslag, krassen en het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen);
 • schadeherstel door het gebruik van materialen of reparatiemethoden die niet zijn goedgekeurd door Polestar;
 • aanpassingen van het voertuig waardoor deze niet langer overeenkomt met de originele specificaties van Polestar.

Garantie op lithium-ion batterij

Dekking garantie

Uw voertuig maakt gebruik van een lithium-ion batterij. Onder de garantie vallen alle fouten en afwijkingen in de werking van deze batterij dan wel alle materiaal- en fabricagefouten.

Garantietermijn

De garantie op uw lithium-ion batterij geldt voor een looptijd van acht (8) jaar of tot 160.000 km (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt), gerekend vanaf de datum dat de Voertuiggarantie ingaat.

Belangrijk

 • Batterijen vertonen natuurlijke gebruiks- en ouderdomsslijtage. Indien de batterijcapaciteit binnen de looptijd van acht (8) jaar of tot 160.000 km (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt) daalt tot onder 70% van de originele capaciteit (zie specificatie), wordt de batterij gerepareerd of vervangen zonder verdere kosten voor de klant.
 • In bepaalde gevallen zal de batterijmodule of de volledige batterij worden vervangen door een gereviseerde eenheid. In dat geval zal de gereviseerde eenheid minimaal hetzelfde vermogen hebben als voordat het probleem zich voordeed.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

Het belang van een goede verzorging

Goed onderhoud begint thuis. In uw Handleiding en in het Status- en Garantiehandboek wordt beschreven hoe u uw voertuig op de juiste manier kan verzorgen en gebruiken. Door het juiste onderhoud en gebruik voorkomt u hoge reparatiekosten als gevolg van verkeerd gebruik, verwaarlozing of slecht onderhoud en kan de waarde hoger zijn bij de verkoop van uw voertuig.

In uw Handleiding vindt u informatie over een aantal eenvoudige controles die u als eigenaar of als gebruiker regelmatig moet uitvoeren. Hierbij gaat het om voorzorgsmaatregelen die absoluut noodzakelijk zijn om uw voertuig veilig en betrouwbaar te houden.

Garantie op het voertuig

Zorg ervoor dat al het vereiste onderhoud wordt uitgevoerd en dat alle gebruikte materialen voldoen aan de technische specificaties van Polestar.

Van zodra een defect is vastgesteld, neem contact op met Polestar Support voor reparatie of onderhoud, indien deze onder deze Voertuiggarantie vallen. Door een snelle aanpak hiervan blijven de gevolgen van het defect voor uw voertuig en de omvang van een eventuele reparatie tot het minimum beperkt.

Zorg ervoor dat u de bonnen voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden bij uw voertuig bewaart en dat het uitgevoerde onderhoud altijd wordt vastgelegd in het Status- en Garantiehandboek.

Garantie voor bescherming tegen roest

Zorg ervoor dat u de lak en carrosserie in goede staat houdt door deze regelmatig te reinigen volgens de instructies van Polestar. Neem zodra er roestvorming wordt vastgesteld meteen contact op met Polestar Support om een afspraak te maken voor reparatie- of servicewerkzaamheden, indien deze onder de garantie voor corrosiebescherming vallen. Door dit in een vroeg stadium aan te pakken, worden de gevolgen van roest voor uw voertuig én de benodigde reparatie zelf tot een minimum beperkt.

Racen

Schade die ontstaat door gebruik van het voertuig bij straatraces of races op een racebaan / circuit, zoals bijvoorbeeld Nürburgring, Sonoma Raceway, Mantorp enz., valt niet onder de garantie.

Recycling

Voor het milieu is het belangrijk dat u alle onderdelen van uw voertuig optimaal recycleert. Als uw voertuig naar de sloop gaat, moet deze worden afgeleverd bij een gecertificeerde / goedgekeurde recyclingfaciliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Polestar Support.

Belangrijkste servicewerkzaamheden

Het is erg belangrijk dat servicewerkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de gehele levensduur van het voertuig en dat hiervoor de afstands- of tijdsintervallen (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt) worden aangehouden die elders in het Handboek worden aangegeven.

Om gebruik te kunnen blijven maken van uw Polestar-garantie moet u het volgende doen:

 • de service aan uw voertuig laten uitvoeren conform het Polestar Genuine Service-programma zoals dat wordt aangegeven bij "Servicedocumentatie". Iedere servicebeurt moet worden uitgevoerd binnen ±1 maand of om de ±1.250 km van het aangegeven service-interval;
 • alle defecten onverwijld melden bij Polestar Support nadat het defect aan het licht komt;
 • uw voertuig gebruiken, onderhouden en verzorgen zoals aangegeven in uw Handleiding;
 • documenten bewaren met betrekking tot onderhoudsservices en reparatie-inspecties (servicedocumentatie en bonnen) voor eventuele vragen met betrekking tot de geschiedenis van uw voertuig

De exacte inhoud van iedere service zal per model variëren en ook afhankelijk zijn van de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig. Bij Polestar Support kunt u altijd terecht voor een kopie van het onderhoudsschema met alle servicehandelingen die van toepassing zijn voor uw voertuig.

Belangrijk

 • Bij het niet tijdig laten uitvoeren van het vereiste onderhoud in overeenstemming met de service-intervallen van Polestar komt de garantie op de desbetreffende onderdelen te vervallen.
 • Uw erkende Service Partner van Polestar heeft monteurs in dienst die zijn opgeleid en uitgerust om de vereiste werkzaamheden onder garantie aan uw voertuig uit te voeren en daarvoor originele Polestar onderdelen te gebruiken.

Polestar beperking van garantie

Polestar heeft een uitgebreid netwerk van erkende Service Partners in de meeste delen van de wereld. Elk erkende Service Partner van Polestar kan reparaties uitvoeren vallend onder de Polestar-garantie.

Onder normale omstandigheden moet u niet betalen voor garantiewerkzaamheden die worden uitgevoerd door een erkende Service Partner van Polestar.

U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u tijdens het reizen het Status- en Garantiehandboek dat u bij uw voertuig hebt gekregen kunt overleggen (met daarin informatie over uw garantiedekking en de relevante onderhouds- en servicematerialen). Als u dit niet kunt overleggen, dient de erkende Service Partner voor advies contact op te nemen met Polestar Support.

In uitzonderlijke gevallen kan u worden gevraagd om te betalen voor reparaties die in principe onder de Polestar-garantie vallen. Als dat gebeurt, moet u de factuur en, indien praktisch mogelijk, de vervangen onderdelen bewaren, zodat Polestar Support de juiste vergoeding direct kan regelen.

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: