Privacy

Privacyverklaring - Referral Program

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan het Referral Program.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerking. Zowel Polestar Performance AB als Polestar Automotive Belgium BV zijn de leveranciers van diensten.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij anderszins verzamelen wanneer u deelneemt aan het Referral Program (het "Programma"), ofwel als Doorverwezen klant ofwel als Doorverwijzende eigenaar, zoals naam, contactgegevens, besteldatum, afleverdatum, Polestar ID en voertuigidentificatienummer (VIN).
De persoon die een andere klant doorverwijst, is de "Doorverwijzende eigenaar" en de persoon die de link van de Doorverwijzende eigenaar ontvangt, is de "Doorverwezen klant". Polestar verzamelt alleen persoonsgegevens van de Doorverwezen klant wanneer de Doorverwezen klant een Polestar ID registreert.

Het doel van onze verwerking voor u als Doorverwijzende eigenaar is om uw deelname aan het Programma te beheren en u te belonen voor voltooide en goedgekeurde referrals. Het doel van onze verwerking voor u als Doorverwezen klant is om uw deelname aan het Programma te beheren en u cadeaus aan te bieden nadat de auto aan u is overhandigd. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw deelname aan het Programma is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

We kunnen uw naam, land en verwijzingspunten publiceren op een scorebord in het Programma. Het scorebord is in het programma zichtbaar op de inlogpagina voor alle klanten. Met de verwerking ervan willen we Polestar-eigenaren enthousiast maken en nauwer betrekken bij onze merkbeleving. Uw toestemming vormt de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op het scorebord.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het beheer van uw deelname aan het Programma en het geven van beloningen tot dertig (30) dagen na de beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval tot drie (3) jaar na uw deelname aan het Programma.

Met betrekking tot het scorebord zullen we uw persoonlijke gegevens alleen tonen zolang u hiermee instemt, waarna uw naam in het bord wordt geanonimiseerd. 

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers, op een need-to-know basis:

  • Binnen de Polestar-groep: wij delen uw persoonsgegevens met onze Polestar Sales unit in het land waar de gegevens vandaan komen, voor klantenservicedoeleinden. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij het efficiënt uitvoeren van onze activiteiten en de verwerking.
  • Verwerkers (serviceproviders en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons helpen bij het proces van het Programma. Deze serviceproviders omvatten onze cloudsoftware- en datahostingproviders. De verwerkers zijn contractueel beperkt in hun vermogen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons in overeenstemming met de geldende gegevensverwerkingsovereenkomst:
  • SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk): platform voor gegevenshosting en Customer Relationship Management
  • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten): platform voor e-mailmarketing
  • Amazon Web Services Ireland Limited en zijn subverwerkers (Europese Unie): platform voor voertuigspecifieke gegevenshosting en beheersysteem voor bestellingen
  • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridische adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids-/reguleringsinstanties om onze wettelijke belangen en andere rechten te beschermen, ter bescherming tegen fraude of andere illegale activiteiten, voor risicobeheersdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor dit delen is de naleving van wettelijke verplichtingen en ons rechtmatige belang bij de naleving van wetten die van toepassing zijn op Polestar.  
  • Zakelijke partners: in het geval dat wij een transactie aangaan, of van plan zijn aan te gaan, die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, consolidatie, overdracht, wijziging van zeggenschap, of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij de efficiënte werking van ons bedrijf.

 6. Overdracht van uw persoonsgegevens  

Met betrekking tot onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waar het land van bestemming niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen, is te vinden in hoofdstuk 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over het onderwerp van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.cn/privacy-policy.

9. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: