Privacy

Privacybeleid

TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL

Dit beleid is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van klanten door alle bedrijven, waaronder de Polestar Groep ("Polestar", "we", "wij" of "ons"). Doel van dit beleid is onze huidige, voormalige en potentiële klanten (samen aangeduid als "klanten" of "je") een algemeen inzicht te verschaffen in:

 • de omstandigheden waaronder wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
 • de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
 • de redenen waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen
 • de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan
 • Verdeling van de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de verschillende rechtspersonen binnen Polestar
 • Contactgegevens voor ons zodat u informatie kunt ontvangen over en jouw rechten kan uitoefenen in verband met onze verwerking van jouw persoonsgegevens

Dit beleid wordt voortdurend aangepast aan de maatregelen die Polestar treft met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB (een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096) is de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe en huidige voertuigmodellen en voor bepaalde mondiale diensten aangeboden aan klanten. Bovendien is Polestar Performance AB de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bewaken van de kwaliteit van de wagens, mogelijke terugroepacties omwille van de veiligheid en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ieder nationaal verkoopkantoor van Polestar is verantwoordelijk voor de marketing, sales, klantrelaties en marktspecifieke diensten in zijn eigen markt. Het nationale verkoopkantoor is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens voor deze doelen. In markten zonder nationaal verkoopkantoor geldt dat een importeur meestal dezelfde verantwoordelijkheden heeft als een nationaal verkoopkantoor. Derhalve is de importeur in deze gevallen de verwerkingsverantwoordelijke.

Grondbeginselen van gegevensverwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van jouw persoonsgegevens en beschouwen jouw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om jouw persoonsgegevens te beschermen, de klantwaarde te verhogen en een verbeterde en veiligere rijervaring te bieden, houden we ons aan de volgende vijf algemene beginselen:

KEUZEVRIJHEID

Uw persoonsgegevens zijn van u. Wij streven ernaar om geen aannames te doen met betrekking tot jouw privacyvoorkeuren en om onze diensten zodanig vorm te geven dat u zelf kunt kiezen of je jouw persoonsgegevens met ons wilt delen.

AFWEGING VAN BELANGEN

Daar waar de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een rechtmatig belang, en waar dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om jouw privacy te beschermen, kunnen wij, mits dit wettelijk is toegestaan, bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder jouw toestemming. In bepaalde andere situaties kunnen wij jouw persoonsgegevens ook verwerken zonder jouw toestemming, indien dit wettelijk wordt voorgeschreven. Zie voor meer informatie het gedeelte "Toestemming" hieronder.

EVENREDIGHEID

Polestar zal de persoonsgegevens van onze klanten uitsluitend verwerken indien dit adequaat, relevant en noodzakelijk is ten aanzien van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Wij streven ernaar om jouw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd. Indien we anonieme of niet-persoonsgegevens combineren met jouw persoonsgegevens, zullen ze als persoonsgegevens worden behandeld zolang de combinatie in stand blijft.

TRANSPARANTIE EN VEILIGHEID

Polestar gelooft in transparantie als het gaat om de vraag welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Op verzoek zal Polestar zijn klanten nader informeren over onze verwerking en bescherming van hun persoonsgegevens.

NALEVING VAN DE WET

Het beleid van Polestar is erop gericht om in alle landen waar we actief zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Waar nodig zullen wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

De persoonsgegevens die door Polestar over u en het voertuig zijn verzameld, zullen worden gebruikt:

 • om producten en diensten aan u te leveren, om te controleren of u voor bepaalde aankopen en diensten in aanmerking komt en om u betere offertes en ervaringen aan te bieden;
 • om u te informeren over updates of wijzigingen voor onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om voertuigondersteuning en diensten aan te bieden (garantie, terugroepinformatie, enz.);
 • voor productontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 • om ons aanbod aan en onze communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van gerechtelijke instanties;
 • om u te informeren over onze producten en diensten en te bepalen welke hiervan voor u interessant kunnen zijn;
 • om marktonderzoek te doen; en
 • voor analyse en klantenprofilering (ook online en sociaal) uitgevoerd door onszelf en door onze geselecteerde leveranciers.

NUTTIGE DEFINITIES

De volgende definities worden gebruikt in dit beleid:

 • Onder "Verwerkingsverantwoordelijke" wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Onder "Verwerker" wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Onder "Persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbaar persoon is een persoon die direct dan wel indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificeerder zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificeerder of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Onder "verwerking" wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Onder "bijzondere persoonsgegevens" worden verstaan persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Mogelijk levert u ons informatie over jezelf of jouw voertuig bij het gebruik van de diensten van Polestar in of buiten een voertuig of bij andere contacten met Polestar, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice (houd er daarbij rekening mee dat telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden kunnen worden opgenomen, mits u daar toestemming voor hebt verleend). Het kan ook zijn dat wij dergelijke gegevens verkrijgen via onze reparateurs en andere derden. De gegevens waar het om gaat zijn onder andere:

 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.);
 • demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, samenstelling van jouw huishouden, enz.);
 • voertuiginformatie (voertuigidentificatienummer (VIN), model, aankoopdatum, onderhoudsgeschiedenis, enz.);
 • locatiegegevens gegenereerd door jouw activiteiten (navigatiehulp, zoekopdrachten, het delen van locaties, enz.); en
 • gegevens met betrekking tot jouw aankoop en het gebruik van onze producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Polestar ID, enz.).

Uw voertuig verzamelt ook automatisch gegevens gerelateerd aan het voertuig en de omgeving. Deze gegevens zijn primair van technische aard en niet direct gerelateerd aan u als een natuurlijke persoon. Dergelijke gegevens ("in het voertuig geregistreerde gegevens") zijn gekoppeld aan het voertuigidentificatienummer (VIN) van het voertuig en kunnen daarom mogelijk getraceerd worden tot u als persoon. Onder in het voertuig geregistreerde gegevens wordt onder andere verstaan:

 • veiligheidsinformatie (of de airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of de portieren en ramen vergrendeld of open zijn, enz.);
 • status van systeemfuncties (accu, motor, gasklep, stuurinrichting, remmen, enz.);
 • rijgegevens (snelheid, gebruik rem- en gaspedaal, stuurbewegingen, enz.);
 • locatiegegevens (de positie van het voertuig bij een ongeval, enz.); en
 • omgevingsgegevens (temperatuur buiten het voertuig, afbeeldingen, enz.).

Informatie over bepaalde in het voertuig geregistreerde gegevens is ook terug te vinden in de gebruikershandleiding.

Wij zijn bijzonder zorgvuldig en nemen aanvullende maatregelen indien en wanneer wij bijzondere persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals de toepasselijke wetgeving dit vereist. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat de toepasselijke wetgeving kan eisen dat andere soorten gegevens eveneens als gevoelige persoonsgegevens worden behandeld.

OPMERKING

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij u bij het verzamelen of registreren van jouw persoonsgegevens voorzien van (i) specifieke informatie over de doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens, (ii) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, (iii) de identiteit van eventuele derden waaraan de gegevens kunnen worden verstrekt en (iv) overige informatie die noodzakelijk kan zijn om u in staat te stellen jouw rechten te waarborgen. De hierboven vermelde informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt als je een wagen koopt, in het infotainmentsysteem, in mobiele applicaties ontwikkeld door Polestar, op https://www.polestar.cn of op enigerlei andere wijze in een overeenkomst aangegaan tussen Polestar en u.

TOESTEMMING

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij om jouw toestemming vragen voordat wij jouw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Het verzoek om jouw toestemming zal duidelijk en specifiek zijn en u een redelijke grondslag verschaffen waarop je jouw beslissing kan baseren. Wij gaan nooit zomaar uit van u toestemming en zorgen ervoor dat je jouw toestemming op een duidelijke en transparante wijze kunt geven. jouw toestemming is vrijwillig en kan altijd herroepen worden, bijvoorbeeld door het beëindigen van een specifieke dienst of door contact op te nemen met Polestar op het adres aangegeven in het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder. Als u geen toestemming geeft in gevallen waarbij dat wel vereist is, kan het zijn dat je bepaalde diensten of onderdelen daarvan niet kunt gebruiken.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming

Het verzamelen en gebruiken van in het voertuig geregistreerde gegevens kan noodzakelijk zijn (i) om het monteurs mogelijk te maken storingen in voertuigen op te sporen en te herstellen tijdens service- en onderhoudsbeurten, (ii) voor de productontwikkeling bij Polestar, bijvoorbeeld verbeteringen aan de kwaliteit en veiligheidsfuncties van de voertuigen, (iii) voor het beheren van garantieverplichtingen van Polestar en (iv) voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het verzamelen en inzetten van in het voertuig geregistreerde gegevens voor deze doelen, en voor vergelijkbare gerechtvaardigde belangen nagestreefd door Polestar, vragen wij over het algemeen niet om jouw toestemming, tenzij dit in afzonderlijke gevallen als noodzakelijk wordt geacht of verplicht is uit hoofde van toepasselijk recht.

APPLICATIES VAN DERDEN

U hebt wellicht toegang tot bepaalde applicaties en andere diensten die verbonden zijn met het voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere in het voertuig geregistreerde gegevens naar deze derde partij nodig is. Polestar is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens in applicaties of diensten van derden en wij adviseren u om vóór gebruik zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en het eventueel gerelateerde integriteitsbeleid) voor dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem als u vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde partij rechtstreeks contact op met die derde partij.

Internationale uitwisselingen

Polestar kan jouw persoonsgegevens mogelijk overdragen aan ontvangers in landen buiten de EER met andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Mogelijk ook in landen die door de Europese Commissie niet zijn aangemerkt als land met een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens. In het gegeven geval zal Polestar erop toezien dat er een wettige reden is voor de overdracht conform de geldende wet op de gegevensbescherming. U wordt dan tevens ingelicht over de wettige reden, de beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen en waar u een kopie van informatie over deze beveiligingsmaatregelen kunt verkrijgen.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Voor de meeste verwerkingsactiviteiten kunt u het gebruik door ons van jouw persoonsgegevens stopzetten door jouw voorkeuren bij te werken, door een specifieke dienst te beëindigen, door jouw toestemming voor verwerking in te trekking door contact op te nemen met Polestar op het adres vermeld in het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder of door andere aanwijzingen van ons op te volgen. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • in het kader van bepaalde handelingen gericht op het verzamelen en verwerken van in jouw voertuig geregistreerde gegevens ten behoeve van veiligheid, kwaliteit en productverbeteringen;
 • die we uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid of in het geval van terugroepacties; en
 • die we uitvoeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

BEWARING

Wij zullen jouw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld of waarvan u op andere wijze op de hoogte bent gesteld. Dit betekent dat wij, wanneer u toestemming hebt verleend voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren voor de duur van de klantrelatie (en, indien van toepassing, tot het einde van de garantietermijn) of tot het moment waarop je jouw toestemming intrekt. Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, kunnen wij desalniettemin bepaalde persoonsgegevens voor een bepaalde vereiste periode bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en om ons te kunnen verweren in geval van juridische geschillen. Indien wij jouw toestemming voor de verwerking niet hebben ontvangen, zullen de persoonsgegevens alleen worden bewaard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

Wij streven ernaar dat jouw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn op het moment van verwerking. Wij proberen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen dan wel te corrigeren. Voor meer informatie over jouw recht om te zorgen voor de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijzen wij naar het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder.

Uw rechten

Zoals uiteengezet in het gedeelte "Opmerking" hierboven, kunnen wij je specifieke informatie verschaffen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens bij het verzamelen of registreren van dergelijke gegevens.

U hebt het recht om een verzoek in te dienen (i) om een kopie van de persoonsgegevens die wij opslaan met betrekking tot je, (ii) tot correctie of verwijdering door ons van persoonsgegevens die volgens jou onjuist zijn en (iii) tot verwijdering van jouw persoonsgegevens en tot beperking van onze verwerking van jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en om de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze te laten toezenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken moeten worden verzonden naar de rechtspersoon die onderaan dit document staat aangegeven. jouw verzoeken zullen op snelle en correcte wijze in behandeling worden genomen. Indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een administratieve vergoeding voor het voldoen aan jouw verzoek(en), kan een dergelijke vergoeding door Polestar in rekening worden gebracht. Bovendien heb je mogelijk toegang tot een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die je rechtstreeks hebt verstrekt aan en die in handen zijn van Polestar, en kan je jouw gegevens corrigeren of aanpassen door in te loggen op de account bij het consumentenportaal van Polestar of op een vergelijkbare dienst die op jouw lokale markt wordt aangeboden. Voor meer informatie over jouw rechten kan je contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens voor onze functionaris voor de gegevensbescherming vind je aan het einde van dit document.

BEVEILIGING

Polestar heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging en ongeoorloofde verstrekking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

INFORMATIEVERSCHAFFING AAN DERDEN

Polestar mag jouw persoonsgegevens delen:

 • met andere bedrijfsonderdelen van Polestar;
 • met de financierings- of leasemaatschappij die je hebt geselecteerd bij het bestellen van een voertuig op onze website, of waarover je ons hebt geïnformeerd. Een en ander ten behoeve van het aangaan of uitvoeren van een contract met u. Dit geldt voor een contract afgesloten of af te sluiten met Polestar of met de financierings- of leasemaatschappij.
 • met reparateurs van Polestar, voor het doel van het verspreiden van product- en dienstaanbiedingen en andere communicatie naar u; met andere zakelijke partners voor het doel van het verspreiden van product- en dienstaanbiedingen en andere communicatie naar je of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 • met de partners weergegeven in het gedeelte Marketing hieronder;
 • in samenhang met de verkoop of overdracht van een onderdeel van Polestar of zijn activa;
 • indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, een geschil dan wel een ander(e) procedure of verzoek van juridische aard;
 • wanneer wij, te goeder trouw, van mening zijn dat verstrekking vereist is voor het beschermen van onze rechten, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze voorwaarden te onderzoeken of om fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken
 • Met andere zakelijke partners of derden waarvan je hebt gekozen een product of service te betrekken, of waarvan je uitdrukkelijk hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in diens producten of services, waarbij je hen hebt gemachtigd gegevens van Polestar op te vragen of Polestar hebt gemachtigd gegevens aan hen door te geven;
 • met onze product- en serviceaanbieders die in samenhang met het hierboven vermelde gebruik in opdracht van ons werken, bijvoorbeeld aanbieders van ophaal- en afleverdiensten, aanbieders van draadloze diensten, bedrijven die onze internetsite beheren of runnen, berichten sturen, gegevensanalyses verrichten, creditcardverwerkers of systeemleveranciers die nodig zijn om creditcardgegevens of financiële informatie te verwerken, op te slaan of te beheren; en
 • met noodhulpdiensten, zoals rechtshandhaving, pechhulpdiensten en ambulances om gerelateerde diensten te kunnen leveren (bijvoorbeeld On Call Emergency Support).

Een onderdeel van Polestar dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens, zal in de regel jouw persoonsgegevens uitsluitend aan een derde partij verstrekken als het daartoe jouw toestemming heeft verkregen. In de volgende situaties kunnen wij echter, mits dit wettelijk is toegestaan, jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming delen met anderen, tenzij wij jouw toestemming in specifieke gevallen noodzakelijk achten of jouw toestemming wettelijk is vereist:

 • als verstrekking wettelijk verplicht is; en
 • als verstrekking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang dat door Polestar wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals hierboven beschreven).

Gegevensverwerking namens ons

Wij beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot medewerkers en leveranciers van Polestar die de informatie moeten gebruiken om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van jouw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden. Van deze verwerkingsactiviteiten moeten sommige wellicht buiten de EER op een specifieke rechtsgrond worden uitgevoerd als de nationale wetgeving dit voorschrijft.

MARKETING

Marketing op basis van de gegevens van jouw online webgedrag

Wanneer je onze website(s) bezoekt en als je toestemming geeft voor het gebruik van cookies, verzamelen en verwerken wij jouw IP-adres, gegevens over jouw browsegedrag op onze website, zoals interesse in producten en configuratie, toestelinformatie, unieke online identificeerder en de interactie met betrekking tot onze advertenties op websites van derden (uw "Gegevens online webgedrag"). Dergelijke gegevens worden verzameld door cookies die wij en derden op onze website en in onze app plaatsen. Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikte cookies, de lokale informatie over cookies, gepubliceerd voor jouw land onder https://www.polestar.cn (kies eerst jouw land of regio en scrol vervolgens naar onderaan de webpagina en klik op Cookies) en zie de verdere informatie hieronder in dit beleid, onder "Websites en cookies".

De rechtsgrond voor het plaatsen en verzamelen van en de toegang tot informatie van cookies is jouw toestemming. Doel van onze verwerking van gegevens over online webgedrag is je als terugkerend bezoeker van onze website te identificeren, het gedrag van de bezoekers aan onze website te analyseren, onze communicatie en de opbouw van onze website te verbeteren en een profiel samen te stellen van jouw interesses om je relevante advertenties voor onze producten en diensten op andere websites te kunnen tonen. De profielen die wij op basis van de gegevens over jouw online webgedrag samenstellen omvatten bijvoorbeeld 'mensen die de productpagina hebben bezocht, een configuratie hebben opgestart en de kleur void' hebben gekozen.

De rechtsgrond voor het samenstellen van profielen en het je toezenden van marketing gebaseerd op gegevens over jouw online webgedrag is ons rechtmatig belang om je gepersonaliseerde marketing aan te bieden die voor jou relevant is op basis van jouw interesses en eerdere interactie op onze website(s). Alle gegevens die wij hiertoe over je registreren worden in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen, wat inhoudt dat de over je opgeslagen informatie gekoppeld is aan een online identificeerder bestaande uit een ID van 8 tekens met hoofd- en kleine letters, cijfers en speciale tekens. De gegevens die wij gebruiken zijn verzameld door cookies en wij vragen altijd om jouw toestemming om deze cookies te plaatsen alvorens wij de gegevens verzamelen en opslaan. Voorts zal het profileren door ons altijd worden gedaan op groepsniveau, wat inhoudt dat je hetzelfde type marketing zal ontvangen als andere personen in dat zelfde segment. Voorts zijn de profielen die wij samenstellen gebaseerd op slechts enkele criteria, zoals jouw gedrag op onze website en jouw interesse in het product. Op grond van deze factoren, concluderen wij dat wij een rechtmatig belang hebben in verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel, en je hebt altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze verwerking, door jouw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken. Raadpleeg voor instructies hiertoe de lokale informatie met betrekking tot cookies die voor jouw land is weergegeven onder https://www.polestar.cn (kies eerst jouw land of regio en scrol vervolgens naar onderaan de webpagina en klik op Cookies).

Marketing op basis van jouw klantgegevens, gegevens van derden en gegevens over online webgedrag

Indien je toestemming geeft door te klikken op het keuzevak voor toestemming in onze websitebanner, zullen wij jouw online webgedrag combineren met gegevens verkregen van derden. Als je ons bij jouw interactie met ons toestemming verleent, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, zullen wij de persoonsgegevens die je bij interactie met ons hebt verschaft combineren met de gegevens over jouw online webgedrag en met gegevens verkregen van derden. Derhalve is toestemming de rechtsgrond voor de verwerking.

De gegevens verkregen van derden bestaan uit gegevens verzameld via cookies en kunnen informatie omvatten betreffende jouw persoonlijke voorkeuren, demografie en zogeheten contentconsumptie met inbegrip van jouw browserhistorie. Dergelijke gegevens worden in samengevoegde vorm aan ons geleverd en de gegevens omtrent online webgedrag en gegevens van derden worden gecombineerd door koppeling met jouw via cookies geregistreerde unieke online identificeerder. Zo is alle over je opgeslagen informatie verbonden met een online identificeerder bestaande uit een ID van 8 tekens met hoofd- en kleine letters, cijfers en speciale tekens, zoals hierboven beschreven. De doelstellingen van het combineren van deze gegevens zijn het aanvullen van de gegevens over jouw online webgedrag en het creëren van segmenten om je te voorzien van gepersonaliseerde marketing op onze eigen website en ook op andere websites die je bezoekt. De segmenten kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op jouw geschatte leeftijd, jouw opleiding, inkomen en productvoorkeuren. Voorts zal het profileren altijd gebeuren op groepsniveau, wat inhoudt dat je hetzelfde type marketing zal ontvangen als andere personen in dat zelfde segment.

De persoonsgegevens die je hebt verstrekt in samenhang met jouw interactie met ons kan bestaan uit, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, land, orders, pre-orders, configuratie-ID en geboekte testritten. Als je er toestemming voor verleent, kunnen wij deze gegevens combineren met gegevens inzake jouw online webgedrag, teneinde je doelgerichte marketing te sturen, via e-mail, op onze websites en op andere websites die je bezoekt, en door je mobiele pushberichten te sturen. Het combineren van dergelijke gegevens stelt ons in staat segmenten te creëren en bijvoorbeeld klantgerichte online marketing te sturen op basis van het feit dat een klant een pre-order voor een wagen heeft geplaatst. Wij kunnen de verschillende sets gegevens op elkaar afstemmen via een gepseudonimiseerde versie van jouw e-mailadres, wat inhoudt dat jouw werkelijke e-mailadres met behulp van een algoritme is vervangen door een combinatie van cijfers en letters. Jouw e-mailadres zal bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer je je aanmeldt voor een Polestar ID. In dat geval zal het e-mailadres worden gekoppeld aan jouw online identificeerder. Op die manier zijn wij in staat informatie op te slaan met betrekking tot jouw online gedrag en dit te koppelen aan jouw gepseudonimiseerde e-mailadres. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om je via e-mail gepersonaliseerde marketing toe te zenden.

Indien je jouw goedkeuring voor bovengenoemde verwerking wilt intrekken, stuur jouw verzoek daartoe dan via dit WEBFORMULIER.

Lookalike audiences

De hierboven beschreven profielen worden tevens gebruikt om zogeheten lookalike audiences samen te stellen. Dit houdt in dat wij doelgroepen samenstellen op basis van de kenmerken van bovenbeschreven profielen om ons zo te kunnen richten op personen die hetzelfde gedrag of dezelfde interesses en kenmerken vertonen als de mensen waar we ons reeds op richten. Met andere woorden, wij gebruiken de segmenten waarin je bent opgenomen om ons op anderen te kunnen richten. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om doelgerichte marketing te leveren aan een breder publiek gebaseerd op profielen die wij hebben samengesteld door gegevens te gebruiken van onze websitebezoekers en klanten. Bij het gebruik van de profielen waarin je bent opgenomen om de lookalike-segmenten aan te maken, worden jouw persoonsgegevens gepseudonimiseerd en kunt je dus niet rechtstreeks geïdentificeerd worden. Op basis hiervan hebben wij geconcludeerd dat wij een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor dit doel.

U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking door gebruik te maken van dit WEBFORMULIER.

Persoonsgegevens delen

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor bovengenoemde doelstellingen, namelijk het profileren en het je toezenden van doelgerichte marketing, zullen worden gedeeld met onze samenwerkingspartners met inbegrip van onze dienstverlener inzake het platform voor databeheer, leveranciers van demand-side platforms zoals sociale-mediapartners en ons media-agentschap. Deze samenwerkingspartners bevinden zich in de EU/EER (inclusief Zweden, Noorwegen, Ierland, Amsterdam, VK, Duitsland en België) en de VS. Wanneer wij jouw persoonsgegevens overdragen aan een derde land met een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens dan dat binnen de EU/EER, gebruiken wij de standaard contractclausules goedgekeurd door de Europese Commissie om een adequaat beschermingsniveau voor jouw persoonsgegevens te garanderen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhandelen aan derden, tenzij wij jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden voor hun marketingdoeleinden, tenzij wij jouw toestemming voor een dergelijke verstrekking hebben. Als je een dergelijke toestemming hebt gegeven, maar geen marketingmateriaal van een derde partij meer wenst te ontvangen, verzoeken wij je om rechtstreeks contact op te nemen met die derde partij. Als je jezelf wilt afmelden voor een bepaalde per e-mail verzonden nieuwsbrief of een vergelijkbare communicatie, dan verzoeken wij je de aanwijzingen te volgen in de betreffende communicatie. 

WEBSITES EN COOKIES

In het algemeen kunt je websites van Polestar bezoeken zonder ons te melden wie je bent of enige informatie over jezelf te geven. Maar om je bepaalde diensten of aanbiedingen te kunnen verstrekken, moeten wij vaak bepaalde onderdelen van jouw persoonsgegevens opslaan, zoals jouw naam en e-mailadres. Ook verzamelen wij (met behulp van cookies) mogelijk anonieme informatie over jouw gebruik van onze websites voorafgaand aan dat opslaan. Deze informatie zal ons helpen om onze websites of marketing te verbeteren. Alle websites van Polestar die toegankelijk zijn voor onze klanten bevatten informatie omtrent ons gebruik van cookies. Voor bepaalde landen is er ook een online-procedure voor het accepteren of weigeren van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij naar de lokale informatie ten aanzien van cookies zoals gepubliceerd voor jouw land op https://www.polestar.cn (selecteer eerst jouw land of regio, scrol daarna naar beneden en klik op Cookies).

Apps

Als je een van onze apps downloadt of je aanmeldt voor het gebruik van onze apps, kan je gevraagd worden persoonsgegevens te verzenden zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige registratie-informatie. Als je onze apps gebruikt, kunnen wij bovendien bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals technische informatie over jouw mobiele apparaat en informatie over de manier waarop je de app gebruikt. Afhankelijk van de app die je gebruikt en uitsluitend na jouw toestemming kan het zijn dat wij ook informatie verzamelen opgeslagen op jouw apparaat, zoals contactinformatie, locatiegegevens of andere digitale content. Nadere details over welke informatie we verzamelen, is terug te vinden in de kennisgeving en/of de speciale kennisgeving voor iedere aparte app.

Diensten en apps van derden

Sommige apps van derden die je downloadt, die vooraf zijn geïnstalleerd of waarvoor je jezelf kunt aanmelden hebben aparte algemene voorwaarden en privacyverklaringen die, los van ons privacybeleid, van toepassing zijn. Polestar is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens in apps en diensten van derden. Wij raden je aan de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor iedere dienst of applicatie van een derde door te lezen voordat je jezelf voor dergelijke diensten aanmeldt, ze downloadt of gebruikt. Wij raden je ook aan de privacymogelijkheden en -instellingen in apps van derden door te lezen na het downloaden ervan.

Kinderen

Onze services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen. Wij laten ons niet bewust in met het opvragen of verzamelen van persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar en houden ons evenmin bezig met op hen gerichte reclame voor onze producten en diensten. Indien een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt kan een van de ouders of verzorgers van het desbetreffende kind contact met ons opnemen om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen. Aarzel niet om contact op te nemen indien je het vermoeden hebt dat we mogelijk informatie hebben over een kind dat jonger is dan 13 jaar. Als we vernemen dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben verzameld over een kind dat jonger is dan 13 jaar of een andere minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zullen wij maatregelen treffen om deze informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Controle

In het kader van onze wettelijke verplichtingen bewaken wij de wijze waarop ons systeem werkt, inclusief de voertuigen die wij hebben geproduceerd. Dat betekent dat wij steekproefsgewijs gegevens verzamelen afkomstig uit deze voertuigen.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerken, hebt je het recht om een klacht in te dienen bij jouw toezichthouder.

CONTACTGEGEVENS

Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijv. om informatie te verkrijgen over de manier waarop Polestar jouw persoonsgegevens verwerkt of om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Polestar over je verwerkt, kan je gebruik maken van dit WEB FORM.

Functionaris voor gegevensbescherming

Polestar heeft voor de gehele Groep een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die per e-mail of de post bereikbaar is via de onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: [email protected]

Postadres: Polestar Performance AB, T.a.v.: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Zweden.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: