Privacy

Kennisgeving – Algemene gegevensanalyse voor onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal jouw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Voor meer inzicht in de manier waarop wij onze producten en diensten kunnen verbeteren - en welke nieuwe producten en diensten wij kunnen ontwikkelen - hanteren wij voor het uitstippelen van de ontwikkelingsrichting voor producten en diensten een datagestuurde benadering waarbij wij gebruik maken van voertuig-, product-, klant- en verkoopgegevens. Voor de verwerking houden onze analytici en datawetenschappers zich bezig met analyse, modellering en onderzoek in allerlei vormen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang daarvan. In algemene zin zullen wij niet om jouw toestemming vragen, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht in het afzonderlijke geval dan wel wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. Wel beperken wij waar dat mogelijk is de analyses tot gegevens die zijn geanonimiseerd of waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. Deze verwerking behelst geen automatische besluitvorming met betrekking tot u, zoals bijvoorbeeld in de vorm van profilering.

Gegevenscategorieën

Bij de door ons verwerkte gegevens gaat het niet om gegevens die zijn gekoppeld aan of beperkt tot specifieke producten of diensten (bijvoorbeeld Polestar Connect, Polestar ID, Connected Safety enz.), maar om een breed scala aan data-analyses gericht op de algemene doelstelling bestaande uit de ontwikkeling van producten en diensten. Er worden geen gegevens verzameld als onderdeel van de gegevensverwerking die wordt beschreven in deze kennisgeving. Voor verdere informatie over welke gegevens er worden verzameld en hoe lang deze worden bewaard verwijzen wij echter naar de kennisgevingen die worden gepubliceerd op polestar.cn.

Verstrekking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen met het oog op bovengenoemde doelen. Voor wat betreft gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.

Beëindiging van het verzamelen van gegevens

Wij houden ons aan de bepalingen inzake de beëindiging van het verzamelen van gegevens zoals opgenomen in de kennisgevingen die worden gepubliceerd op polestar.cn. Als eigenaar van het voertuig en van andere gegevens die wij verzamelen dien je waar nodig contact op te nemen met onze Customer Service. Dat kan telefonisch, per e-mail of met het formulier, zoals helemaal onderaan beschreven. Volg voor de contactgegevens voor jouw markt de link polestar.cn/contact.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen met het volgende adres:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Zweden

Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie of toegang tot persoonsgegevens die Polestar verwerkt, kan je gebruik maken van dit WEBFORMULIER.

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: