Yksityisyys

Tietosuojaperiaatteet

Kattavuus ja tarkoitus

Tämä käytäntö koskee asiakkaiden Henkilötietojen Käsittelyä kaikissa Polestar-konserniin kuuluvissa yrityksissä ("Polestar" tai "me"). Tämän käytännön tarkoituksena on tarjota nykyisille, aiemmille ja mahdollisille asiakkaillemme (yhdessä "asiakkaat" tai "sinä") yleinen käsitys seuraavista asioista:

 • Tilanteet, joissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi
 • Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme
 • Syyt henkilötietojesi keräämiseen
 • Miten käsittelemme henkilötietojasi
 • Henkilötietojen käsittelyä koskeva vastuunjako Polestarin eri yksiköiden välillä, ja
 • Yhteystiedot, jotta voit saada tietoja henkilötietojen käsittelyä koskevista oikeuksistasi ja käyttää näitä oikeuksia.

Näitä periaatteita päivitetään jatkuvasti, jotta ne vastaavat Polestarin tekemiä henkilötietoihisi liittyviä toimenpiteitä.

Rekisterinpitäjä

Polestar Performance AB (ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096) toimii rekisterinpitäjänä koskien henkilötietojesi käsittelyä uusiin ja nykyisiin automalleihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä ja määrättyjä asiakkaille tarjottavia globaaleja palveluita varten. Lisäksi Polestar Performance AB toimii rekisterinpitäjänä koskien henkilötietojen käsittelyä autojen laadunvalvontaan ja mahdollisiin turvallisuutta koskeviin takaisinkutsuihin ja säädösten asettamiin vaatimuksiin liittyen.

Kukin Polestarin kansallinen myyntiyhtiö vastaa yleisesti markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteista sekä markkina-aluekohtaisista palveluista omalla markkina-alueellaan. Kansallinen myyntiyhtiö toimii rekisterinpitäjänä näihin tarkoituksiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta. Markkina-alueilla, joilla ei ole kansallista myyntiyhtiötä, maahantuojalla on yleensä samat vastuut kuin kansallisella myyntiyhtiöllä. Näissä tapauksissa maahantuoja toimii siis rekisterinpitäjänä.

Tietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Henkilötietojen käsittely on oleellinen osa tarjoamiamme tuotteita ja palveluita. Arvostamme luottamustasi, kun ilmoitat meille henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Noudatamme seuraavia viittä periaatetta henkilötietojesi suojaamiseksi ja parempien palveluiden ja turvallisemman ajokokemuksen tarjoamiseksi.

Valinnanvapaus

Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyrkimyksenämme on olla tekemättä mitään oletuksia yksityisyyttä koskevien mieltymystesi suhteen ja pyrimme suunnittelemaan palvelumme siten, että voit valita, haluatko ilmoittaa meille henkilötietojasi.

Intressien tasapaino

Kun henkilötietojesi käsittely on tarpeellista legitiimin intressin takia ja kun tämä intressi on painavampi kuin tarve suojata yksityisyyttäsi, voimme lainsäädännön asettamissa rajoissa käsitellä määrättyjä henkilötietojasi pyytämättä suostumustasi. Määrätyissä muissa tilanteissa voimme myös käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi, jos voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellyttää. Katso lisätietoja alta kohdasta "Suostumus".

Suhteellisuus

Polestar käsittelee asiakkaiden henkilötietoja vain, jos ne ovat ajan tasalla, relevantteja ja tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jonka takia ne on kerätty. Pyrimme anonymisoimaan henkilötietosi, kun toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa anonymisoiduilla tiedoilla. Jos yhdistämme henkilötietoihisi anonymisoituja tietoja tai muita tietoja kuin henkilötietoja, niitä käsitellään henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistettyinä.

Läpinäkyvyys ja turvallisuus

Polestar toimii läpinäkyvästi sen suhteen, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten niitä käsitellään. Polestar toimittaa pyynnöstä asiakkaille lisätietoja koskien henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Polestarin periaatteena on noudattaa soveltuvia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja ja säädöksiä jokaisessa maassa, jossa toimimme. Tarvittaessa mukautamme näiden periaatteiden mukaista henkilötietojesi käsittelyä varmistaaksemme, että toimimme lain edellyttämällä tavalla.

Polestarin keräämiä sinua ja autoa koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sinulle, mukaan lukien sen varmistaminen, että sinulla on oikeus tehdä määrättyjä ostoja ja käyttää määrättyjä palveluita, sekä parempien tarjousten ja kokemusten tarjoamiseen sinulle;
 • tiedottamaan sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevista päivityksistä tai muutoksista, mukaan lukien mm. käyttöehtojen ja periaatteiden muutokset;
 • tiedottamaan sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista;
 • auton tuki- ja huoltopalveluiden tarjoamiseen (takuuhuollot, takaisinkutsutiedot jne.);
 • tuotekehitystarkoituksiin, esimerkiksi autojen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantamiseen;
 • asiakkaille tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden ja asiakasviestinnän arviointiin ja kehittämiseen;
 • oikeudellisten vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen noudattamiseen;
 • tiedottamaan tuotteistamme ja palveluistamme ja määrittämään ne, jotka saattavat kiinnostaa sinua;
 • markkinatutkimukseen; ja
 • omaa ja valittujen palveluntarjoajien suorittamaa analyysia ja asiakasprofilointia varten (mukaan lukien verkko ja sosiaalinen media).

Hyödylliset määritelmät

Näissä periaatteissa käytetään seuraavia määritelmiä:

 • "Rekisterinpitäjä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista tai toimielintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;
 • "Tietojen käsittelijä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista tai toimielintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;
 • "Henkilötiedot" tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti tunnisteen kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitiedon, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, henkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tunnisteen kautta;
 • "Käsittely" tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;
 • "Arkaluonteiset henkilötiedot" tarkoittavat henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

Tietojen kerääminen

Voit ilmoittaa meille tietoja itsestäsi tai autostasi käyttäessäsi Polestarin palveluita autossa tai sen ulkopuolella tai muussa yhteydenpidossa Polestarin kanssa, esimerkiksi verkkosivujemme tai asiakaspalvelukeskustemme kautta (huomioi tässä yhteydessä, että puhelut saatetaan suostumuksellasi nauhoittaa laadunvalvontaa varten). Voimme hankkia tällaisia tietoja myös korjaajiltamme ja muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaiset tiedot voivat sisältää:

 • yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.);
 • demografiset tiedot (ikä, siviilisääty, kotitalouden kokoonpano, jne.);
 • auton tiedot (auton valmistenumero (VIN), malli, ostopäivä, huoltohistoria jne.);
 • toimintojesi luomat sijaintitiedot (navigointiapu, hakukyselyt, sijainnin jakaminen jne.); ja
 • tuotteiden ja palveluiden ostoa ja käyttöä koskevat tiedot (asiakkaan mieltymykset ja asetukset, ostohistoria, Polestar ID jne.).

Autosi kerää myös automaattisesti autoon ja sen ympäristöön liittyviä, pääosin teknisluonteisia tietoja, jotka eivät liity suoraan sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot ("Auton tallentamat tiedot") yhdistetään tyypillisesti auton valmistenumeroon (VIN) ja ne voivat siten olla yhdistettävissä sinuun. Auton tallentamat tiedot voivat sisältää:

 • turvallisuustietoja (ovatko turvatyynyt tai turvavöiden kiristimet lauenneet, ovat ovet ja ikkunat lukossa tai avoimia jne.);
 • järjestelmän toimintatilan (koskien akkua, moottoria, kaasuläppää, ohjausta, jarruja jne.);
 • ajamista koskevia tietoja (auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjauspyörän liikkeet jne.);
 • sijaintitietoja (auton sijainti onnettomuustilanteessa jne.); ja
 • ympäristöä koskevia tietoja (lämpötila auton ulkopuolella, kuvat jne.).

Tietoja määrätyistä auton tallentamista tiedoista on myös omistajan käsikirjassa.

Olemme erityisen huolellisia ja sovellamme ylimääräisiä turvatoimenpiteitä kerätessämme ja käsitellessämme arkaluontoisia henkilötietoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä todeta, että soveltuva lainsäädäntö saattaa edellyttää myös muun tyyppisten tietojen käsittelyä arkaluonteisina henkilötietoina.

Ilmoitus

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, toimitamme sinulle henkilötietojesi keräämisen tai rekisteröinnin yhteydessä (i) täsmälliset tiedot henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta, (ii) rekisterinpitäjän identiteetin, (iii) tiedot kolmansista osapuolista, joille tiedot voidaan luovuttaa ja (iv) muut tiedot, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että voit suojata omat tietosi. Yllä olevat tiedot voidaan toimittaa esimerkiksi ostaessasi uuden auton, auton infotainment-järjestelmässä, Polestarin kehittämissä mobiilisovelluksissa, sivustolla https://www.polestar.cn tai muulla tavalla sinun ja Polestarin välillä tehtävässä sopimuksessa.

Suostumus

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, pyydämme suostumuksesi ennen henkilötietojesi keräämistä tai käyttämistä. Suostumustasi koskeva pyyntö on selkeä ja täsmällinen, ja siinä annetaan sinulle riittävät tiedot päätöksen tekemistä varten. Me emme koskaan pidä suostumustasi itsestään selvänä ja varmistamme, että voit antaa suostumuksesi selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. Suostumus on vapaaehtoinen ja voit aina peruuttaa suostumuksesi esimerkiksi päättämällä määrätyn palvelun tai ottamalla yhteyttä Polestariin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen. Huomaa, että et ehkä voi käyttää määrättyjä palveluita tai niiden osia, jos et anna suostumustasi.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely ilman suostumusta

Auton tallentamien tietojen kerääminen ja käyttö voi olla tarpeen (i) jotta mekaanikot voivat tunnistaa ja korjata autojen vikoja niiden huollon ja ylläpidon yhteydessä, (ii) Polestarin tuotekehitystä varten, esimerkiksi autojen laadun ja turvallisuustoimintojen parantamiseksi, (iii) Polestarin takuusitoumusten käsittelyä varten ja (iv) oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Kerätessämme tai käyttäessämme auton tallentamia tietoja näihin tarkoituksiin tai vastaaviin Polestarin legitiimeihin tarkoituksiin emme yleensä pyydä suostumustasi, ellei sitä katsota tarpeelliseksi yksittäisessä tapauksessa tai soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä.

Kolmansien osapuolien sovellukset

Voit käyttää määrättyjä kolmannen osapuolen tarjoamia sovelluksia ja muita autoon yhdistettyjä palveluita, jotka saattavat edellyttää esimerkiksi sijaintitietojen ja muiden auton tallentamien tietojen siirtämistä kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Polestar ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamien sovellusten tai palveluiden kautta tehtävästä henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä ja suosittelemme, että luet huolellisesti soveltuvat ehdot (ja niihin mahdollisesti liittyvät tietosuojaperiaatteet) ennen tällaisten sovellusten tai palveluiden käyttämistä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten määrätty kolmas osapuoli käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Siirrot maiden välillä

Polestar voi välittää henkilötietosi vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa saattaa olla voimassa erilainen tietosuojalainsäädäntö. Tämä sisältää maat, joissa ei Euroopan komission kannan mukaan ole riittävää henkilötietojen suojan tasoa. Tällaisissa tapauksissa Polestar varmistaa, että siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperusta. Sinulle myös ilmoitetaan tämä oikeusperusta, tehdyt suojaustoimenpiteet sekä se, mistä voit pyytää kopion näitä suojaustoimenpiteitä koskevista tiedoista.

Tietojen käyttö

Useimpien käsittelytoimenpiteiden osalta voit lopettaa suorittamamme henkilötietojesi käsittelyn päivittämällä asetuksesi, lopettamalla määrätyn palvelun käytön, peruuttamalla tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi ottamalla yhteyttä Polestariin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen tai muulla ilmoittamallamme tavalla. Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, et voi kuitenkaan yleensä lopettaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • kun on kyse määrätyistä auton tallentamien tietojen keräämistä ja jatkokäsittelyä koskevista toimenpiteistä liittyen turvallisuuteen, laatuun ja tuotekehitykseen;
 • kun tietojen käsittely on tarpeen tärkeiden tiedotteiden lähettämiseksi sinulle, koskien esimerkiksi käyttöehtojen tai periaatteiden muutoksia tai tuotteiden takaisinkutsuja; ja
 • kun tietojen käsittely on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi vain niin pitkään, kun tämä on tarpeen näiden periaatteiden mukaisia tarkoituksia tai muita sinulle ilmoittamiamme tarkoituksia varten. Tämä tarkoittaa, että kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, säilytämme tiedot niin kauan kuin asiakassuhde kestää (ja, kun tämä soveltuu, takuuajan päättymiseen asti) tai kunnes peruutat suostumuksesi. Jos olet peruuttanut suostumuksesi, voimme kuitenkin säilyttää määrätyt henkilötiedot niin pitkään kun tämä on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi ja puolustuksemme hoitamiseksi oikeudellisissa riitatilanteissa. Jos emme ole saaneet suostumustasi tietojen käsittelyyn, henkilötiedot säilytetään vain lainsäädännön salliman ajan.

Tietojen laatu

Pyrimme varmistamaan henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä, että ne ovat oikeita ja ajan tasalla. Pyrimme poistamaan tai korjaamaan epätarkat tai epätäydelliset henkilötiedot. Lisätietoja oikeudestasi varmistaa säilyttämiemme henkilötietojesi oikeellisuus on alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen".

Oikeutesi

Kuten yllä kohdassa "Ilmoitus" on todettu, voimme toimittaa sinulle määrättyjä tietoja koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä kerätessämme tai rekisteröidessämme tällaisia tietoja.

Sinulla on oikeus pyytää (i) kopio henkilötiedoistasi, joita olemme tallentaneet, (ii) että korjaamme tai poistamme virheelliset henkilötiedot ja (iii) henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista määrätyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa ja saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt tulee lähettää tämän asiakirjan lopussa ilmoitetulle oikeushenkilölle. Pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Kun soveltuva lainsäädäntö sallii hallinnollisen maksun perimisen pyyntöösi vastattaessa, Polestar voi veloittaa tällaisen maksun. Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus nähdä yleiskuva määrätyistä suoraan ilmoittamistasi Polestarin säilyttämistä henkilötiedoista ja korjata tai päivittää tiedot kirjautumalla Polestarin kuluttajaportaaliin tai vastaavaan paikallisella markkina-alueellasi tarjottavaan palveluun. Ota lisätietoja varten yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

Turvallisuus

Polestar on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingon tai lainvastaisen toiminnan aiheuttamalta tuhoutumiselta, vahingon aiheuttamalta tietojen menetykseltä tai muuttumiselta, luvattomalta luovutukselta tai käytöltä ja kaikilta muilta lainvastaisilta toimenpiteiltä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Polestar voi jakaa henkilötietosi:

 • Polestarin yksiköiden välillä;
 • ajoneuvon sivustoltamme tilatessasi valitsemasi tai meille ilmoittamasi rahoitusyhtiön tai leasing-yhtiön kanssa, täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen velvoitteet, sekä tilanteessa, jossa sopimuksesi on tai tulee olemaan Polestarin kanssa että tilanteessa, jossa sopimus on rahoitusyhtiön tai leasing-yhtiön kanssa.
 • Polestarin korjaamoiden kanssa tuote- ja palvelutarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle; muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuote- ja palvelutarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle ja tutkimus- ja kehitystarkoituksiin;
 • jäljempänä Markkinointi-kohdassa mainittujen kumppanien kanssa;
 • Polestarin yksikön tai sen omaisuuden myynnin tai siirron yhteydessä;
 • lainsäädännön edellyttäessä, liittyen esimerkiksi viranomaisten tekemään selvitykseen, riitaan tai muuhun oikeusprosessiin tai pyyntöön;
 • kun uskomme vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi, esimerkiksi tutkiessamme mahdollista käyttöehtojen rikkomusta, petoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai muun turvallisuusongelman yhteydessä
 • sellaisten muiden yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten kanssa, joilta vastaanotat palveluita ja jotka olet valtuuttanut pyytämään tietoja Polestarilta;
 • toimeksiannostamme työskentelevien tuote- ja palveluntarjoajiemme kanssa, kuten nouto- ja toimituspalvelujen toimittajien, langattomien palveluiden toimittajien, verkkosivustoamme ylläpitävien, viestejä lähettävien, tietoanalyyseja tekevien tai luottokorttimaksuja käsittelevien yritysten kanssa sekä luottokortteja tai raha-asioita koskevaa tietoa muokkaavien, tallentavien tai käsittelevien järjestelmätoimittajien kanssa; ja
 • hätäapua tarjoavien tahojen kuten viranomaisten, tiepalvelun ja ambulanssipalvelun tarjoajien kanssa näiden palveluiden tarjoamista varten (esimerkiksi On Call -hätäapua varten).

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimiva Polestarin yksikkö luovuttaa pääsääntöisesti henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, kun se on saanut tätä varten sinun suostumuksesi. Voimme kuitenkin lainsäädännön asettamissa rajoissa luovuttaa henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa, ellemme pidä suostumustasi tarpeellisena yksittäisessä tapauksessa tai ellei lainsäädäntö tätä edellytä:

 • kun lainsäädäntö edellyttää tietojen luovutusta; ja
 • kun tietojen luovuttaminen on tarpeen Polestarin legitiimin intressin toteuttamiseksi (esimerkiksi oikeuksiemme suojaamiseksi yllä kuvatulla tavalla).

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Rajaamme pääsyn henkilötietoihisi niihin Polestarin työntekijöihin ja toimittajiin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen niitä meidän lukuumme ja joilla on sopimukseen perustuva velvoite pitää henkilötietosi turvassa ja luottamuksellisina. Pyrimme valitsemaan tietojen käsittelyä varten palvelut, jotka turvaavat parhaiten henkilötietosi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Joitakin näistä käsittelytoiminnoista voidaan suorittaa ETA:n ulkopuolella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Markkinointi

Verkkokäyttäytymistietoihisi perustuva markkinointi

Kun vierailet verkkosivusto(i)llamme, ja jos suostut evästeiden käyttämiseen, keräämme ja käsittelemme IP-osoitteesi, tietoja verkkosivustomme selailustasi, kuten kiinnostus tuotteisiin ja määritykset, laitteen tiedot, yksilölliset verkkotunnisteet ja vuorovaikutus suhteessa mainoksiimme kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ("verkkokäyttäytymistietosi"). Näitä tietoja kerätään evästeillä, joita me ja kolmannet osapuolet laitamme verkkosivustollemme ja sovellukseemme. Saat käytettäviä evästeitä koskevia lisätietoja tutustumalla omaa maatasi koskeviin julkaistuihin evästeitä koskeviin tietoihin kohdassa https://www.polestar.cn (valitse ensin maasi tai alueesi, vieritä sitten Web-sivun alareunaan ja valitse Evästeet) ja katso lisätietoja tästä käytännöstä kohdasta "Web-sivustot ja evästeet".

Oikeusperusta asettaa, kerätä ja käyttää evästeiden tuottamia tietoja on suostumuksesi. Verkkokäyttäytymistietojen käsittelymme tarkoitus on tunnistaa sinut uudelleen sivustollamme vierailevaksi, analysoida sivustomme vierailijoiden liikkumista sivustolla, tehostaa kommunikaatiotamme ja sivustomme rakennetta sekä luoda kiinnostuksesi kohteista profiili, jotta voimme näyttää sinua kiinnostavia tuotteidemme mainoksia ja palveluja myös muilla sivustoilla. Verkkokäyttäytymistietoihin perustuvat profiilit voivat sisältää esimerkiksi "tuotesivulla vierailleet henkilöt, jotka aloittivat konfiguraation ja valitsivat värin void".

Profiilien luomisen ja Verkkokäyttäytymistietoihisi perustuvan markkinoinnin sinulle lähettämisen oikeudellisena perusteena on oikeudellinen etumme tarjota sinulle mukautettua markkinointia, joka on sinulle relevanttia kiinnostuksenkohteidesi ja aiemman verkkosivusto(je)mme kanssa vuorovaikutuksesi perusteella. Kaikki näitä tarkoituksia varten säilyttämämme sinua koskevat tiedot tallennetaan pseudonymisoidussa muodossa, eli sinua koskevat tallennetut tiedot yhdistetään 8-merkkiseen verkkotunnisteeseen, joka koostuu isoista ja pienistä kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä. Käyttämämme tiedot on kerätty evästeillä, ja me pyydämme aina suostumuksesi näiden evästeiden sijoittamiseen ennen tietojen keräämistä ja tallentamista. Lisäksi tekemämme profilointi tehdään aina ryhmätasolla, mikä tarkoittaa, että vastaanotat samantyyppistä markkinointia kuin muut samaan segmenttiin kuuluvat ihmiset. Luomamme profiilit perustuvat myös muutamaan kriteeriin, kuten liikkumiseesi sivustollamme ja sinua kiinnostaviin tuotteisiin. Olemme päätelleet näiden tekijöiden perusteella, että meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi näitä tarkoituksia varten, ja sinulla on milloin tahansa mahdollisuus kieltää tämä käsittely peruuttamalla suostumuksesi evästeiden käyttöön. Katso ohjeet tätä varten maasi osalta julkaistuista paikallisista evästeitä koskevista ohjeista osoitteessa https://www.polestar.cn (valitse ensin maasi tai alueesi, vieritä sitten alas Web-sivun alareunaan ja napsauta Evästeet).

Asiakasitietoihisi, kolmansien osapuolten tietoihin ja verkkokäyttäytymistietoihin perustuva markkinointi

Jos annat suostumuksesi napsauttamalla Web-sivustomme palkissa olevaa hyväksymisruutua, yhdistämme verkkokäyttäytymistietosi kolmansien osapuolten tietojen toimittajilta saatuihin tietoihin. Jos annat suostumuksesi ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme, esimerkiksi tilatessasi uutiskirjeen, yhdistämme vuorovaikutuksessa antamasi tiedot verkkokäyttäytymistietoihisi ja kolmansien osapuolten tietojen toimittajilta saatuihin tietoihin. Tällaisen käsittelyn oikeusperusta on siis suostumus.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot muodostuvat tiedoista, jotka on kerätty evästeillä ja joihin voi kuulua omia valintojasi koskevia tietoja, demografisia tietoja ja sisällön kulutusta, selaushistoriasi mukaan lukien. Tällaiset tiedot toimitetaan meille koostetussa muodossa, ja verkkokäyttäytymistiedot yhdistetään kolmansien osapuolten tietoihin kohdistamalla evästeiden avulla kerätty yksilöivä verkkotunnisteesi. Kaikki sinua koskevat tiedot on siis yhdistetty verkkotunnisteeseen, joka muodostuu 8 merkin pituisesta tunnuksesta, jossa on isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä edellä kuvatulla tavalla. Näiden tietojen yhdistämisen tarkoitus on täydentää verkkokäyttäytymistietojasi ja luoda segmenttejä, joiden avulla sinulle tuotetaan räätälöityä markkinointia sivustollamme ja myös muilla sivustoilla, joilla vierailet. Nämä segmentit saattavat perustua esimerkiksi arvioituun ikääsi, koulutukseesi, tuloihisi ja sinua kiinnostaviin tuotteisiin. Profilointi tehdään aina ryhmätasolla, mikä tarkoittaa, että saat samantyyppistä markkinointia kuin muut samaan segmenttiin kuuluvat ihmiset.

Vuorovaikutuksesi yhteydessä antamasi henkilötiedot saattavat muodostua nimestä, sähköpostiosoitteesta, puhelinnumerosta, iästä, sukupuolesta, maasta, tilauksista, ennakkotilauksista, konfiguraatiotunnisteesta ja varatuista koeajoista. Jos annat suostumuksesi, voimme yhdistää nämä tiedot verkkokäyttäytymistietoihisi kohdennetun markkinoinnin lähettämiseksi sinulle sähköpostitse, Web-sivustoillamme ja muilla Web-sivustoilla, joilla vierailet ja lähettämällä mobiileja push-ilmoituksia. Tällaiset tiedot yhdistämällä voimme luoda segmenttejä ja lähettää esimerkiksi räätälöityä verkkomarkkinointia, joka perustuu siihen, että asiakas on ennakkotilannut auton. Pystymme kohdistamaan eri tietojoukot käyttämällä sähköpostiosoitteesi nimeltä tunnistamattomaksi tehtyä muotoa, mikä tarkoittaa, että sähköpostiosoitteesi tilalla käytetään algoritmin avulla luotua numeroiden ja kirjainten yhdistelmää. Sähköpostiosoitteesi kerätään esimerkiksi silloin, kun rekisteröit Polestar-tunnuksen, ja tässä tapauksessa sähköpostiosoite yhdistetään online-tunnisteeseesi. Näin voimme tallentaa verkkokäyttäytymistäsi koskevia tietoja ja yhdistää ne tunnistamattomaksi muutettuun sähköpostiosoitteeseesi. Tämän avulla me voimme esimerkiksi lähettää sinulle räätälöityä markkinointia sähköpostitse.

Jos haluat peruuttaa edellä olevaa käsittelyä koskevan suostumuksesi, ilmoita se meille tällä WEB-LOMAKKEELLA.

Samankaltaiset yleisöt

Edellä kuvattuja profiileja käytetään myös niin kutsuttujen samankaltaisten yleisöjen luomiseen. Se tarkoittaa, että luomme yleisöjä edellä kuvattujen profiilien ominaisuuksien avulla voidaksemme kohdistaa markkinointia ihmisille, joiden mielenkiinnon kohteet, käyttäytyminen tai henkilökohtaiset ominaisuudet ovat samanlaisia kuin ihmisillä, joille olemme jo kohdentaneet markkinointia. Toisin sanoin me käytämme markkinoinnin muihin ihmisiin kohdistamiseen segmenttejä, joihin kuulut. Tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tuottaa kohdennettua markkinointia laajemmalle yleisölle luomiemme profiilien perusteella käyttämällä tietoja Web-sivustomme vierailijoista ja asiakkaista. Kun käytämme sinut sisältäviä profiileja samankaltaisten yleisöjen luomiseen, henkilötietosi muutetaan tunnistamattomiksi, joten niiden avulla ei ole mahdollista tunnistaa sinua suoraan. Tämän perusteella olemme arvioineet, että meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää tällainen käsittely käyttämällä tätä VERKKOLOMAKETTA.

Henkilötietojen jakaminen

Edellä kuvattuja profilointia ja mainonnan kohdentamista varten keräämämme tiedot jaetaan yhteistyökumppaniemme kanssa, mukaan lukien asiakastietojemme hallinta-alustan palveluntarjoajamme, pyyntöpuolen alustojen palveluntarjoajat, kuten sosiaalisen median kumppanit ja mediatoimistomme. Nämä yhteistyökumppanit sijaitsevat EU-/ETA-maissa (mukaan lukien Ruotsi, Norja, Irlanti, Amsterdam, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Belgia) ja Yhdysvalloissa. Kun siirrämme henkilötietojasi kolmanteen maahan, jossa henkilötietojen suoja on alempi kuin EU-/ETA-maissa, käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiomallisia sopimuslausekkeita henkilötietojesi riittävän suojaustason varmistamiseen.

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellemme ole saaneet tähän suostumustasi. Emme jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksia varten, ellemme ole saaneet suostumustasi tällaisiin luovutuksiin. Jos olet antanut tällaisen suostumuksen mutta et enää halua vastaanottaa markkinointimateriaalia kolmannelta osapuolelta, ota suoraan yhteys kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Jos haluat peruuttaa määrätyn sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen tai vastaavan viestin tilauksen, seuraa kyseisessä viestissä olevia ohjeita. 

Verkkosivustot ja evästeet

Voit yleisesti vierailla Polestarin verkkosivustoilla kertomatta meille kuka olet tai paljastamatta mitään tietoja itsestäsi. Voidaksemme tarjota sinulle määrättyjä palveluita tai tarjouksia meidän täytyy kuitenkin yleensä rekisteröidä joitakin henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Jo ennen tällaista rekisteröintiä voimme (evästeiden avulla) kerätä anonyymisti tietoja siitä, miten olet käyttänyt verkkosivustojamme. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään verkkosivujamme tai markkinointia. Kaikki Polestarin asiakkaille avoimet verkkosivustot sisältävät tietoja evästeiden käytöstä. Määrätyissä maissa verkkosivustolla on myös menettely evästeiden hyväksymistä tai hylkäämistä varten. Lisätietoja evästeiden käytöstä on maakohtaisesti julkaistuissa tiedoissa sivustolla https://www.polestar.cn (valitse ensin maa tai alue, vieritä sitten verkkosivun alaosaan ja napsauta Evästeet).

Sovellukset

Kun lataat jonkin sovelluksemme tai rekisteröidyt käyttäjäksi, voit lähettää meille henkilötietoja kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja muita rekisteröitymistietoja. Voimme myös kerätä määrättyjä tietoja automaattisesti, kun käytät sovelluksiamme, mukaan lukien mobiililaitteeseesi liittyvät tekniset tiedot ja tiedot sovelluksen käytöstä. Riippuen käyttämästäsi sovelluksesta, ja vain antamasi suostumuksen perusteella, voimme myös kerätä laitteeseesi tallennettuja tietoja, mukaan lukien yhteystiedot, sijaintitiedot tai muut digitaaliset sisällöt. Lisätietoja keräämistämme tiedoista on tietojen käsittelyä koskevassa ilmoituksessa ja/tai kunkin sovelluksen erityisessä ilmoituksessa.

Kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset

Joissakin lataamissasi, esiasennetuissa tai käyttöön ottamissasi kolmansien osapuolien sovelluksissa voi olla erilliset ehdot ja tietosuojaperiaatteet, jotka ovat voimassa riippumatta meidän tietosuojaperiaatteistamme. Polestar ei vastaa henkilötietojen käytöstä kolmansien osapuolien sovelluksissa tai palveluissa. Suosittelemme, että luet huolellisesti kunkin kolmannen osapuolen palvelun tai sovelluksen ennen rekisteröitymistä, latausta tai käyttöä. Suosittelemme myös yksityisyysvalintojen tarkastamista kolmansien osapuolien sovelluksissa niiden lataamisen jälkeen.

Lapset

Palvelujamme ei ole tarkoitettu lasten käytettäviksi. Emme pyydä emmekä kerää tietoisesti alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja emmekä markkinoi heille tuotteitamme tai palveluitamme. Jos lapsi on antanut meille henkilötietojaan, hänen vanhempansa tai huoltajansa voi ottaa meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi rekistereistämme. Ota yhteyttä meihin, jos epäilet, että meillä saattaa olla alle 13-vuotiasta lasta koskevia tietoja. Jos tietoomme tulee, että olemme tahattomasti keränneet alle 13-vuotiaan tai muuta lainsäädännössä määritettyä ikärajaa nuoremman lapsen tietoja, ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot mahdollisimman pian.

Valvonta

Oikeudellisten vaatimusten johdosta meidän täytyy valvoa järjestelmämme toimintaa, mukaan lukien valmistamamme autot. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy kerätä näistä autoista otostietoja.

Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Polestarin käsittelemistä henkilötiedoista tai saadaksesi pääsyn Polestarin sinuun liittyen käsittelemiin tietoihin, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA.

Tietosuojavastaava

Polestar on nimittänyt konsernille tietosuojavastaavan, jonka tavoittaa sähköpostitse tai postitse alla olevien yhteystietojen mukaisesti:

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Polestar Performance AB, Attention: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Ruotsi.

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: